Browsing by Author วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2557-07-11การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการจัดการมูลฝอยในโรงเรียนเขตเทศบาลนครยะลานิธิ พลไชย; วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล
2563-02-06การพัฒนาน้ำอัลคาไลน์จากขี้เถ้าในพื้นที่อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานีวารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล; นิธิ พลไชย; กูอามีน่า จูนิ
2563-02-06คุณภาพน้ำจากเครื่องกรองน้ำดื่มของโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลยุโปและตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลาวารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล; นิธิ พลไชย; ซูไรยา อูมา
2560-04คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านในเขตตําบลบาราเฮาะ อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี และความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้น้ำเกี่ยวกับคุณภาพน้ำและการใช้ประโยชน์ฟาไอซะห์ ดาวโรจน์; วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล; นิธิ พลไชย
2566-08-08ชมรม GREEN EARTH มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับมอบโล่รางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมระดับทองแดง ภายใต้โครงการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (GREEN YOUTH) ระดับประเทศ ประจำปี 2565ชมรม GREEN EARTH; วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล
2565-09-14ชมรม GREEN EARTH มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับโล่รางวัลผลการดำเนินกิจกรรมของเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย (green youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2564ชมรม GREEN EARTH; วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล
2564-08-14ชมรม GREEN EARTH ได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับทอง โครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2563อารีนะ วาจิ; สุใบด๊ะ เลาะลาแม; ซูบายด๊ะ มะแซ; นูรฮานีซา สาเร๊ะ; นูรไลลา บือแน; อัฟนาน แสงสุชล; นาซูรา วาแม; สูไรดา ยามา; รุสนีตา อูมา; พารุณี ตีงี; สากีเร๊าะ มะติเยาะ; อามีเน๊าะ มามุ; อาเรีย มะแห; วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล
2563-12-13ชมรม GREEN EARTH ได้รับโล่รางวัลระดับทองแดง โครงการมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2562ชมรม GREEN EARTH; วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล
2564-08-24นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้รางวัลนวัตกรรมเหรียญเงิน งานประกวดนวัตกรรมนานาชาติ 4th International Malaysia-Indonesia-Thailand Symposium on Innovation and Creativity 2021 (iMITSIC 2021)นูรไลลา บือแน; วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล
2562-02-07ประสิทธิภาพของระบบเครื่องกรองน้ำประดิษฐ์โดยวิธีการกรอง กรณีศึกษาน้ำประปาภูเขาบ้านซีโป ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาสวารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล; นุรอาซีลา กาโบะ; นิธิ พลไชย
2564-04-01ประเมินสถานการณ์คุณภาพอากาศจากสถานการณ์หมอกควันข้ามพรหมแดนจากประเทศอินโดนีเซีย กรณีศึกษา เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลาวารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล; เจ๊ะซาลีฮา เจ๊ะบือราเฮง; นิธิ พลไชย
2562-02-07ปริมาณ ประเภท องค์ประกอบและอัตราการผลิตมูลฝอยชุมชนในมูลฝอยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนตลาดเก่า ซอย 8 ชุมชนจารูพัฒนา และชุมชนร่วมใจพัฒนามูลฝอยชุมชน; กรณีศึกษาชุมชนตลาดเก่า ซอย 8 ชุมชนจารูพัฒนา และชุมชนร่วมใจพัฒนา; นิธิ พลไชย; วันฮัสลีซา แวมามะ; วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล
2560-10ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าสาปวิภาดา มุนินทร์นพมาศ; วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; นุชนาถ เต็มดี
2559-10ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ส้มแขกของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าสาปวิภาดา มุนินทร์นพมาศ; ประยูร ดำรงรักษ์; วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; นุชนาถ เต็มดี
2555-12-19แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการคุณภาพน้ำบึงละหารหน้าถ้ำ - คลองกำปั่น จังหวัดยะลานิธิ พลไชย; วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล
2565-03-10แนวทางการพัฒนาสารทำความสะอาดจากน้ำหมักชีวภาพของผลไม้ในท้องถิ่นร่วมกับกากชานอ้อย กรณีศึกษา มะม่วง มะยม และตะลิงปลิงวารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล; อารีนะ วาจิ
2565-03-10แนวทางการพัฒนาสารทำความสะอาดจากน้ำหมักชีวภาพของเปลือกผลไม้เหลือทิ้งร่วมกับกากชานอ้อย กรณีศึกษา เปลือกมะนาว สับปะรด และส้มโอวารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล; นูรไลลา บือแน