Browsing by Author วัลย์ลดา พรมเวียง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การพัฒนาการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์กระจูดของกลุ่มแม่บ้านทหารกรมทหารราบที่ 151 กองทัพภาคที่ 4ชมพูนุท ศรีพงษ์; สันติ อารักษ์คุณากร; วัลย์ลดา พรมเวียง; ปิยะดา มณีนิล; สัสดี กำแพงดี
2561การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามแนวยุทธศาสตร์การศึกษา 4.0 ของหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาวัลย์ลดา พรมเวียง
2559การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านทหารกองทัพภาคที่ 4 กองทัพบกไทย ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ชมพูนุท ศรีพงษ์; วัลย์ลดา พรมเวียง; ปิยะดา มณีนิล; สัสดี กำแพงดี
2561การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนของหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบบ้านคลองทรายใน ICT 418 KL YALAวัลย์ลดา พรมเวียง
2559การเปรียบเทียบคุณค่าตราสินค้าของวิสาหกิจชุมชนระหว่างจังหวัดยะลาและจังหวัดสงขลาวัลย์ลดา พรมเวียง
2562ความพึงพอใจตอ่การรับชมสื่อสารคดีผลิตโดยนักศึกษาสาขาวิชา นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาฎาวีณี ต่วนมูดอ; แวอาซีซะห์ ดาหะยี; ราเชษฐ์ หีมสุหรี; สาธิตา แก้วเหล็ก; วัลย์ลดา พรมเวียง
2562ความพึงพอใจในการผลิตสื่อสารคดีของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาวัลย์ลดา พรมเวียง
2563ถอดรหัสนวัตกรรมการแต่งหน้าและการถ่ายภาพด้วยสัญญวิทยาวัลย์ลดา พรมเวียง
2559อัตลักษณ์ที่ควรมีของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสาธิตา แก้วเหล็ก; แวอาซีซะ ดาหะยี; วัลย์ลดา พรมเวียง; ราเชษฐ์ หีมสุหรี; ฎาวีณี ต่วนมูดอ
2018แนวทางพัฒนาธุรกิจของกลุ่มแม่บ้านกองพลทหารราบที่ 15 กองทัพภาคที่ 4ชมพูนุท ศรีพงษ์; สันติ อารักษ์คุณากร; ปิยะดา มณีนิล; สัสดี กำแพงดี; วัลย์ลดา พรมเวียง