Browsing by Author ลิลลา อดุลยศาสน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2564-04-01การบูรณาการเทคโนโลยี Geogebra Applet ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน Hands – on Activities เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวกเตอร์ในสามมิติ และการบวก-ลบเวกเตอร์ในสองมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5อานีซะ กามะ; ลิลลา อดุลยศาสน์; วรพจน์ แซ่หลี; มูฮัมหมัด ยะมาแล
2560-10-18การพัฒนาความรู้ในการบูรณาการเทคโนโลยีกับวิธีสอนและเนื้อหาที่สอน (TPACK) ของนักศึกษาครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาลิลลา อดุลยศาสน์; สุภา ยธิกุล
2563-02-06การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง รากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน ด้วยการเรียนรู้เชิงรุกที่เน้นกิจกรรมปฏิบัติ โดยใช้สื่อวงกลมหนึ่งหน่วย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ซอพียะห์ โต๊ะตียอ; ลิลลา อดุลยศาสน์; วรพจน์ แซ่หลี
2565-03-10การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง มุม โดยใช้สื่อการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ All in One ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4มะรอกี แมเดาะ; ฮัมดีย์ บือแน; สมฤทัย หอมวงศ์; อังคณา ทิพยรุ่งโรจน์; วรพจน์ แซ่หลี; ลิลลา อดุลยศาสน์
2565-03-10การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจํานวนนับไม่เกิน 1,000 ที่เน้นกิจกรรมปฏิบัติ โดยใช้สื่อกระดานแม่เหล็กเพื่อการทดยืม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโคกตาเกาซัร โตะแม; กามาลุดดีน ภู่ทับทิม; วรางคณา ชัยสุวรรณ์; สุพัตรา เนาว์ไพร; วรพจน์ แซ่หลี; ลิลลา อดุลยศาสน์
2562-02-07การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแจกแจงความถี่ด้วยกราฟ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการบูรณาการเทคโนโลยีในชั้นเรียนตามแนวคิดของ TPACK และ SAMR Modelลิลลา อดุลยศาสน์; กุลธิดา วาหะ
2565-03-10การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับการเรียนรู้แบบความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภายใต้การเรียนรู้บนฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)นุรสรินทร์ การีจิ; วรพจน์ แซ่หลี; ลิลลา อดุลยศาสน์
2565-03-10การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องปริพันธ์และการประยุกต์ โดยใช้เครื่องมือพลวัตทางคณิตศาสตร์ (GeoGebra) บน Microsoft Sway ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้การเรียนรู้บนฐานชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)ศิริลักษณ์ วงค์ธรรม; วรพจน์ แซ่หลี; ลิลลา อดุลยศาสน์
2560-04การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การบวกและการลบพหุนามโดยใช้วิธีสอนแบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง (Active learning) ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อําเภอเมือง จังหวัดยะลาอารีตา ฮูลูเจ๊ะหะ; สารีปะห์ แมเราะดำ; ลิลลา อดุลยศาสน์
2559-04-26การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความวิตกกังวลในการสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครูคณิตศาสตร์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ลิลลา อดุลยศาสน์; ภัทรพิชชา แก้วสีขาว
2564-04-01การศึกษาผลการพัฒนาศักยภาพครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบการประเมินของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ลิลลา อดุลยศาสน์; นุชนาถ เต็มดี; วรพจน์ แซ่หลี; สาธินี วารีศรี; ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ; ภัทรพิชชา แก้วศรีขาว
2561-02-11การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก และการลบเศษส่วน โดยใช้สื่อแท่งทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากในการจัดการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรียะลา จังหวัดยะลาฟิรดาว เลาะ; สุภา ยธิกุล; ลิลลา อดุลยศาสน์
2559-02-11การใช้กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมเจตคติที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตพื้นที่ อําเภอรามัน จังหวัดยะลาอิสรามีน เวาะแม; ไซนุง ระสิมะหะมิ; สัลวา อาแวบือซา; ลิลลา อดุลยศาสน์
2562-02-07การใช้แนวคิดของ TPACK และ SAMR Model เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนและจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ลิลลา อดุลยศาสน์; อามีเนาะ มะมิง
2561-03-23คณบดีคณะวิทย์ฯ คว้ารางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี 2561ลิลลา อดุลยศาสน์
2566-03-05คณบดีคณะวิทย์ฯ มรย. รับรางวัลผู้นำ นักบริหารแห่งปี 2566 THAILAND LEADER AWARD 2023 สาขาผู้นำ นักบริหาร ด้านส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การวิจัยทางวิชาการลิลลา อดุลยศาสน์
2562-08-23คณบดีคณะวิทย์ฯ รับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2ลิลลา อดุลยศาสน์
2563-02-06คณะวิทย์ฯ มรย. คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ดีเด่นและดี งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 (NSCIC 2020) "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสังคม"ซอพียะห์ โต๊ะดียอ; ลิลลา อดุลยศาสน์; วรพจน์ แซ่หลี; อรวรรณ ทิพย์มณี; ฮาลีเม๊าะ นิตา; อนิศดา มะนุง; ฮาหยาด โต๊ะเส็น; นูรฮูดา สะมาแอ; อีลีหย๊ะ สนิโซ; คอรีเยาะ ปาแนจะกะ; ซุไรดา ลีปะ; ปาวีณา ดุลยเสรี; ยัสมูน สาและ; นูรูลฟารีซา บินยาโก๊ะ; มูนีเร๊าะ ผดุง; นูอาฟีซา ตีเย๊าะ; ซีตีฮามีเนาะ ดือเระซอ; วารุณี หะยีมะสาและ; ยาสมีน เฮงปียา; โรสมีนี อากาปาแย; อัจฉราพร ยกขุน; นาซีเราะ เจะมะ; ลลิดา โต๊ะหมาน; โซฟีลาน มะดาแฮ
2559-05-14คณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลในการนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายวิจัยสังคมระดับปริญญาตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อาตีเราะห์ เจะมาซอ; คอลาณี มาโซ๊ะ; รุสลัน ดือเระ; สุภา ยธิกุล; อีสรามีน เวาะแม; กุลธิดา วาหะ; สัลวา อาแวบือซา; สารีปะห์ วาเด็ง; สุรดา สุรพงษ์; นัสมีย์ แวดาโอะ; มูนีเราะห์ สูนาอาเล๊าะ; อาฟีซา กอมิง; ฮุสนา อาลี; ไซนุง ระสิมะหะมิ; ลิลลา อดุลยศาสน์; ฮัมดี เซ็ง; รอฮานี มิ; นูรีซัน เดง; ฟาดีลา กะนาเปะ; รอฮานา สาแม็ง; ทัศนีย์ ซาเลง; สารีนา สาและ; อัชมาน อาแด; ประยูร ดำรงรักษ์; นูรซีลา เละนุ๊; นูรีย๊ะ เลาะแม; อามานี สามะ; โรสลีนา จาราแว
2566-02-22นักศึกษาหลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) ด้านการศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Mathematics, Science, and Technology Teaching) ระดับนานาชาติ งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 8 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1 (INSCIC 2023)นินุรไอนี บาเหะ; ปาตีเมาะ ชูเดช; ซอบรียะห์ ยามินม๊ะ; ลิลลา อดุลยศาสน์; วรพจน์ แซ่หลี; นุชนาถ เต็มดี