Browsing by Author ลิลลา อดุลยศาสน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2560-10-18การพัฒนาความรู้ในการบูรณาการเทคโนโลยีกับวิธีสอนและเนื้อหาที่สอน (TPACK) ของนักศึกษาครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาลิลลา อดุลยศาสน์; สุภา ยธิกุล
2563-02-06การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง รากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน ด้วยการเรียนรู้เชิงรุกที่เน้นกิจกรรมปฏิบัติ โดยใช้สื่อวงกลมหนึ่งหน่วย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ซอพียะห์ โต๊ะตียอ; ลิลลา อดุลยศาสน์; วรพจน์ แซ่หลี
2562-02-07การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแจกแจงความถี่ด้วยกราฟ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการบูรณาการเทคโนโลยีในชั้นเรียนตามแนวคิดของ TPACK และ SAMR Modelลิลลา อดุลยศาสน์; กุลธิดา วาหะ
2560-04การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การบวกและการลบพหุนามโดยใช้วิธีสอนแบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง (Active learning) ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อําเภอเมือง จังหวัดยะลาอารีตา ฮูลูเจ๊ะหะ; สารีปะห์ แมเราะดำ; ลิลลา อดุลยศาสน์
2559-04-26การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความวิตกกังวลในการสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครูคณิตศาสตร์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ลิลลา อดุลยศาสน์; ภัทรพิชชา แก้วสีขาว
2561-02-11การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก และการลบเศษส่วน โดยใช้สื่อแท่งทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากในการจัดการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรียะลา จังหวัดยะลาฟิรดาว เลาะ; สุภา ยธิกุล; ลิลลา อดุลยศาสน์
2559-02-11การใช้กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมเจตคติที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตพื้นที่ อําเภอรามัน จังหวัดยะลาอิสรามีน เวาะแม; ไซนุง ระสิมะหะมิ; สัลวา อาแวบือซา; ลิลลา อดุลยศาสน์
2562-02-07การใช้แนวคิดของ TPACK และ SAMR Model เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนและจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ลิลลา อดุลยศาสน์; อามีเนาะ มะมิง
2561-03-23คณบดีคณะวิทย์ฯ คว้ารางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี 2561ลิลลา อดุลยศาสน์
2562-08-23คณบดีคณะวิทย์ฯ รับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2ลิลลา อดุลยศาสน์
2563-02-06คณะวิทย์ฯ มรย. คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ดีเด่นและดี งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 (NSCIC 2020) "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสังคม"ซอพียะห์ โต๊ะดียอ; ลิลลา อดุลยศาสน์; วรพจน์ แซ่หลี; อรวรรณ ทิพย์มณี; ฮาลีเม๊าะ นิตา; อนิศดา มะนุง; ฮาหยาด โต๊ะเส็น; นูรฮูดา สะมาแอ; อีลีหย๊ะ สนิโซ; คอรีเยาะ ปาแนจะกะ; ซุไรดา ลีปะ; ปาวีณา ดุลยเสรี; ยัสมูน สาและ; นูรูลฟารีซา บินยาโก๊ะ; มูนีเร๊าะ ผดุง; นูอาฟีซา ตีเย๊าะ; ซีตีฮามีเนาะ ดือเระซอ; วารุณี หะยีมะสาและ; ยาสมีน เฮงปียา; โรสมีนี อากาปาแย; อัจฉราพร ยกขุน; นาซีเราะ เจะมะ; ลลิดา โต๊ะหมาน; โซฟีลาน มะดาแฮ
2559-05-14คณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลในการนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายวิจัยสังคมระดับปริญญาตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อาตีเราะห์ เจะมาซอ; คอลาณี มาโซ๊ะ; รุสลัน ดือเระ; สุภา ยธิกุล; อีสรามีน เวาะแม; กุลธิดา วาหะ; สัลวา อาแวบือซา; สารีปะห์ วาเด็ง; สุรดา สุรพงษ์; นัสมีย์ แวดาโอะ; มูนีเราะห์ สูนาอาเล๊าะ; อาฟีซา กอมิง; ฮุสนา อาลี; ไซนุง ระสิมะหะมิ; ลิลลา อดุลยศาสน์; ฮัมดี เซ็ง; รอฮานี มิ; นูรีซัน เดง; ฟาดีลา กะนาเปะ; รอฮานา สาแม็ง; ทัศนีย์ ซาเลง; สารีนา สาและ; อัชมาน อาแด; ประยูร ดำรงรักษ์; นูรซีลา เละนุ๊; นูรีย๊ะ เลาะแม; อามานี สามะ; โรสลีนา จาราแว
2564-04-01นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 การนำเสนอภาคบรรยาย งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 6 NSCIC2021 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอานีซะ กามะ; ลิลลา อดุลยศาสน์
2561-02-12บุคลากรคณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561อารีนา มะลี; กาตีณี กะดะแซ; ศศิธร พังสุบรรณ; ฮาซัน ดอปอ; พาตีเราะ กูแวะ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; ฟิรดาว เลาะ; สุภา ยธิกุล; ลิลลา อดุลยศาสน์; Nuda Ritthidate; อรวรรณ ทิพย์มณี; มะซูรี เจ๊ะเด็ง; อุบล ตันสม; อัซมะ มะเกะ; รูไฟดา ซาซู; ดาริกา จาเอาะ; ฟิตรี โตะกือจิ; โซฟียา เปาะจิ; อัสมะ มะเร๊ะ; มูนีเร๊าะ ผดุง; นิฮาลีเมาะห์ ยูโซะ; อัสมะ หะยีบากา; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; มาดีฮาห์ โต๊ะตาหยง; มนทกานต์ พิมเสน
2561-01ผลของการพัฒนาความรู้ในการบูรณาการเทคโนโลยีกับวิธีสอนและเนื้อหาที่สอน (TPACK) ของนักศึกษาครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนลิลลา อดุลยศาสน์
2560-10-18อาจารย์คณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านการศึกษาในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ของเครือข่าย 3 มหาวิทยาลัย มฟน. มรย. และ มนร.ลิลลา อดุลยศาสน์
2564-03-27อาจารย์สาขาคณิตศาสตร์และสาขาคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลเหรียญทองแดงการประกวดนวัตกรรม THE 5TH INTERNATIONAL INNOVATION, DESIGN AND ARTICULATION ณ University Teknologi MARA Perlis Branch ประเทศมาเลเซียลิลลา อดุลยศาสน์; มูนีเร๊าะ ผดุง
2562-02-08อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทย์ฯ คว้ารางวัลในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบูรณาการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”กมลทิพย์ กรรไพเราะ; นาซีลา เส็นติระ; มะซอฮีดี บราเฮง; กัณฐิกา ฉายศรี; นาซอพ๊ะ สะเอ๊ะ; ปิยศิริ สุนทรนนท์; ลิลลา อดุลยศาสน์; กุลธิดา วาหะ; อุไรวรรณ บัวทอง; นูรฮีดายะห์ มะแอ; ไซนะ มูเล็ง; นฤมล ทองมาก; เมธิยา หมวดฉิม; ซันวานี จิใจ; นาซีเราะห์ แวดอเลาะ; รอฮานีย์ เปาะเยะ; ดาริกา จาเอาะ