Browsing by Author ราเชษฐ์ หีมสุหรี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2562A Way of Communication to Build Peaceful Coexistence in Multicultural Society in Southern Thailandแวอาซีซะห์ ดาหะยี; ราเชษฐ์ หีมสุหรี; ฎาวีณี ต่วนมูดอ; สาธิตา แก้วเหล็ก
2559การพัฒนารูปแบบหอกระจายข่าว ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานีราเชษฐ์ หีมสุหรี
2559การพัฒนาสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในวิชาแกน ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาการพัฒนาสมรรถนะ; โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ; อุษณีย์ พรหมศรียา; ราเชษฐ์ หีมสุหรี; สัสดี กำแพงดี; ซูซัน หามะ; อัาบบ๊าส พาลีเขตต์
2562ความพึงพอใจตอ่การรับชมสื่อสารคดีผลิตโดยนักศึกษาสาขาวิชา นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาฎาวีณี ต่วนมูดอ; แวอาซีซะห์ ดาหะยี; ราเชษฐ์ หีมสุหรี; สาธิตา แก้วเหล็ก; วัลย์ลดา พรมเวียง
2563นวัตกรรมการพัฒนาสื่อสร้างสุขภาวะสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่เพียงลำพังตามวิธีมุสลิมตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลาราเชษฐ์ หีมสุหรี
2562นักศึกษคณะวิทยาการจัดการ คว้ารางวัลชมเชย จากการประกวดคลิปวิดีโอ IDEA WOWนูรฮูดา นิแม; ซัลวาตี สาและ; วิลดาน นิบี; จิราพร ยีดิง; โนร์ซากีรา บินหะมะ; ราเชษฐ์ หีมสุหรี
2562นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ คว้ารางวัลชมเชย จากการประกวดคลิปวิดีโอ IDEA WOWนูรฮูดา นิแม; ซัลวาตี สาและ; วิลดาน นิบี; จิราพร ยีดิง; โนร์ซากีรา บินหะมะ; ราเชษฐ์ หีมสุหรี
2554บทบาทวิทยุชุมชนกับการพัฒนาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ราเชษฐ์ หีมสุหรี
2560พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ราเชษฐ์ หีมสุหรี
2009รูปแบบการสื่อสารของภาครัฐที่เหมาะสมกับประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นิชาวดี ตานีเห็ง; ราเชษฐ์ หีมสุหรี
2009ส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมของเกษตรกร ชาวสวนยางที่มีความสัมพันธ์กับผลผลิตยางพาราในเขต สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์; ราเชษฐ์ หีมสุหรี; ภูวดล ดลภาค; สุธิดา วัฒนายืนยง
2559อัตลักษณ์ที่ควรมีของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสาธิตา แก้วเหล็ก; แวอาซีซะ ดาหะยี; วัลย์ลดา พรมเวียง; ราเชษฐ์ หีมสุหรี; ฎาวีณี ต่วนมูดอ
2014แนวทางในการพัฒนาหอกระจายข่าว ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีราเชษฐ์ หีมสุหรี