Browsing by Author ยุทธนา กาเด็ม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2564-03-05การพัฒนาคู่มือเลี้ยงนกเขาชวาเบื้องต้นอย่างมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมสำหรับผู้สูงวัยในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลาสุพัตรา รุ่งรัตน์; ซูลฟีกอร์ มาโซ; ยุทธนา กาเด็ม
2563-07-02การพัฒนาชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามหลักการขององค์การสหประชาชาติ(UN)ยุทธนา กาเด็ม; Yutthana Kadem
2564-08-20คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโลยีและการเกษตร ได้รับรางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครการเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuels) โครงการ Thailand Energy Award 2021วาริษา วาแม; อัจฉราพร ยกขุน; เมธิยา หมวดฉิม; ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์; ยุทธนา กาเด็ม; คอลีดี เปาะแต; อาอีซะห์ แกแซแอ; นิฟัรฮานาน สะดีกา; นันทิภาคย์ เปาะเต๊ะอูมา; ซูไรดา มาหิเล; อันวา แลแรมะ; สาลมี เซมูโซ; พาดีละห์ บือราเฮง; อัสหมะห์ ถนน; ตัรมีซี อนันต์สัย
2564-03-16คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดในระดับอาเซียน ประเภท Biofuels ในโครงการ Thailand Energy Award 2021วาริษา วาแม; อัจฉราพร ยกขุน; เมธิยา หมวดฉิม; ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์; ยุทธนา กาเด็ม; คอลีดี เปาะแต; อาอีซะห์ แกแซแอ; นิฟัรฮานาน สะดีกา; นันทิภาคย์ เปาะเต๊ะอูมา; ซูไรดา มาหิเล; อันวา แลแรมะ; สาลมี เซมูโซ; พาดีละห์ บือราเฮง; อัสหมะห์ ถนน; ตัรมีซี อนันต์สัย
2563-01-27ความพึงพอใจของประชาชนในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาฟาตีฮะห์ ตาเห; ยุทธนา กาเด็ม; เวคิน วุฒิวงค์; กมลวรรณ ชนะกุล; อภิชิต อนุบุตร
2561-01-27ความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการสำนักงานทะเบียนราษฏร์ อำเภอธารโต จังหวัดยะลานูรีปาซียะห์ บารานิง; ยุทธนา กาเด็ม; ศรีประไพ อุดมละมุล; อานนท์ มุสิกวัณณ์; นินุสรา มินทราศักดิ์
2564-02-21ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์โควิด-19 ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองยะลา จังหวัดยะลาสุพัตรา รุ่งรัตน์; ซูลฟีกอร์ มาโซ; ยุทธนา กาเด็ม
2563รายงานวิจัยผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์โควิค-19 ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองยะลา จังหวัดยะลาสุพัตรา รุ่งรัตน์; ซูลฟีกอร์ มาโซ; ยุทธนา กาเด็ม
2561-01-27แนวทางการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชนไทยพุทธและไทยมุสลิม ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีลัฐิกา โชติวงศ์; ซูลฟีกอร์ มาโซ; ศรีประไพ อุดมละมุล; ยุทธนา กาเด็ม
2562แนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตโกปี๊(กาแฟโบราณ) ในเขตเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลาซูลฟีกอร์ มาโซ; สุพัตรา รุ่งรัตน์; นินุสรา มินทราศักดิ์; เวคิน วุฒิวงศ์; ยุทธนา กาเด็ม; กมลวรรณ ชนะกุล; มะสับรี ยามา; อภิชิต อนุบุตร
2563-01-27แนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตโกปี๊(กาแฟโบราณ) ในเขตเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลาซูลฟีกอร์ มาโซ; ยุทธนา กาเด็ม; นินุสรา มินทราศักดิ์; สุพัตรา รุ่งรัตน์; กมลวรรณ ชนะกุล; เวคิน วุฒิวงศ์; มะสับรี ยามา; อภิชิต อนุบุตร
2563-09-06แบบแผนในการขับเคลื่อนกิจกรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ยุทธนา กาเด็ม; Yutthana Kadem