Browsing by Author ยามีละห์ โต๊ะแม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การจัดการเรียนรู้รายวิชาการบูรณาการศาสตร์อิสลามกับศาสตร์ทั่วไปโดยใช้โครงงานเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษายามีละห์ โต๊ะแม
2564-12การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาอัลฟิกฮ ์ สำหรับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด ตำบลยุโป อำเภอเมือง จ ังหวัดยะลามูหำมัดสุใหมี เฮงยามา; อับดุลรอแม สุหลง; ยามีละห์ โต๊ะแม
2563-10การปรับปรุงหลักสูตรแบบบูรณาการของโรงเรียนต้นตันหยงอับดุลรอแม สุหลง; มูหำหมัดสุใหมี เฮงยามา; ยามีละห์ โต๊ะแม
2564-12การพัฒนาทักษะการอ่านอัลกุรอานแบบนูรอนียะห์โดยใช้สื่ออินโฟกราฟิกแบบเคลื่อนไหว (Motion Infografic) ส าหรับผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มูลนิธิสตรีมลายูเพื่อพัฒนาการศึกษาซาฮีดะห์ มูซอ; ยามีละห์ โต๊ะแม; อับดุลรอแม สุหลง
2564-12การพัฒนาทักษะการอ่านอัลกุรอานโดยใช้สื่อมัลติมีเดียสำหรับนักเรียน ชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 1ธีรวัฒน์ มูเก็ม; มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา; ยามีละห์ โต๊ะแม
2564-12ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อทักษะการปฏิบัติการละหมาด รายวิชาอิสลามศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1มูฮัมหมัดฟัรกีย์ อีแมดะซอ; มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา; ยามีละห์ โต๊ะแม