Browsing by Author มูนีเร๊าะ ผดุง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 34  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2565-04-23Block Based Coding for Kids : สนุกคิด สนุกโค้ด กับ Scratchอัจฉราพร ยกขุน; มูนีเร๊าะ ผดุง; ฟูไดละห์ ดือมอง
2565-03-10การจัดการเรียนรู้ด้วยการเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ เพื่อส่งเสริมทักษะโค้ดดิ้ง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารุสนี กาแมแล; มูนีเร๊าะ ผดุง
2565-03-10การจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือมีชีวิตเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดคำนวณ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาโซฟียา เปาะจิ; นาดียะห์ สาหม๊ะ; สุมัยย๊ะ สาแอ; อัฟนันต์ อาแว; มูนีเร๊าะ ผดุง
2562-02-07การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดในการพัฒนาหนังสือ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5นูรีซา เจ๊ะมามะ; ยามีลา อาแซ; มูนีเร๊าะ ผดุง
2564-04-01การพัฒนาทักษะแนวคิดเชิงคำนวณด้วยชุดกิจกรรมอันปลั๊กโค้ดดิ้ง สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2มูนีเร๊าะ ผดุง; ลักษ์ขณาวดี ชุ่มแก้ว; ซูไรยะห์ ดอเลาะ
2559การพัฒนามัลติมีเดียโมบายแอพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มูนีเร๊าะ ผดุง; นันทนา รัตนชัย; แพรวศรี เดิมราช
2563-02-06การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยัสมูน สาและ; นูรูลฟารีซา บินยาโก๊ะ; มูนีเร๊าะ ผดุง
2561-02-11การพัฒนาหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการใช้โซเชียลมีเดีย สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาฟิตรี โตะกือจิ; โซฟียา เปาะจิ; อัสมะ มะเร๊ะ; มูนีเร๊าะ ผดุง
2562-09การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับนักเรียนที่ใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแม่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มูนีเร๊าะ ผดุง; เสาวนีย์ ดือราแม
2560-04การพัฒนาหนังสือเสริมเทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริง เรื่อง พยัญชนะไทย สําหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สารีนา อุมา; ธวัชชัย ปราณขำ; มูนีเร๊าะ ผดุง
2565-03-10การพัฒนาแอปพลิเคชันทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการรู้ดิจิทัลสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1รัฐเดช เซ็ง; รูนีดา เลาะยะผา; ซูมัยรียะห์ บือแน; อัสฮาร์ เละแม็ง; มูนีเร๊าะ ผดุง
2562-02-07การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1อับดุลการีม มะดีเยาะ; มูนีเร๊าะ ผดุง
2558การศึกษาความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี : กรณีศึกษานักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและมหาวิทยาลัยมาเลเซียเกอลันตันแพรวศรี เดิมราช; มูนีเร๊าะ ผดุง; จันทนา มีชัยชนะ; เอกภักดิ์ มีชัย
2558การศึกษาความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี : กรณีศึกษานักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและมหาวิทยาลัยมาเลเซียเกอลันตันแพรวศรี เดิมราช; มูนีเร๊าะ ผดุง; จันทนา มีชัยชนะ; เอกภักดิ์ มีชัย
2564-04-01การศึกษาผลการพัฒนาศักยภาพครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบการประเมินของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)มูนีเร๊าะ ผดุง; อิมรอน แวมง; ณฤดี เนตรโสภา; พรรณี แพงทิพย์; อัจฉราพร ยกขุน; แพรวศรี เดิมราช; อิสมาแอ ล่าเตะเกะ; จันทนา มีชัยชนะ; กีรติ วงศ์อัครวินท์
2559-12การศึกษาแนวโน้มความต้องการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอิมรอน แวมง; มูนีเร๊าะ ผดุง; พรรณี แพงทิพย์; ศิริชัย นามบุรี; ปรีชา พังสุบรรณ
2557-07-11การอบรมและพัฒนาทักษะการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจันทนา มีชัยชนะ; ศิริชัย นามบุรี; มูนีเร๊าะ ผดุง; เอกภักดิ์ มีชัย; นิพนธ์ บาดกลาง
2563-02-06คณะวิทย์ฯ มรย. คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ดีเด่นและดี งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 (NSCIC 2020) "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสังคม"ซอพียะห์ โต๊ะดียอ; ลิลลา อดุลยศาสน์; วรพจน์ แซ่หลี; อรวรรณ ทิพย์มณี; ฮาลีเม๊าะ นิตา; อนิศดา มะนุง; ฮาหยาด โต๊ะเส็น; นูรฮูดา สะมาแอ; อีลีหย๊ะ สนิโซ; คอรีเยาะ ปาแนจะกะ; ซุไรดา ลีปะ; ปาวีณา ดุลยเสรี; ยัสมูน สาและ; นูรูลฟารีซา บินยาโก๊ะ; มูนีเร๊าะ ผดุง; นูอาฟีซา ตีเย๊าะ; ซีตีฮามีเนาะ ดือเระซอ; วารุณี หะยีมะสาและ; ยาสมีน เฮงปียา; โรสมีนี อากาปาแย; อัจฉราพร ยกขุน; นาซีเราะ เจะมะ; ลลิดา โต๊ะหมาน; โซฟีลาน มะดาแฮ
2561-08-13นักวิจัยสาขาคอมพิวเตอร์ ในนามตัวแทน มรย. คว้ารางวัลชมเชยจากเวที Thailand Research Expo 2018 Awardมูนีเร๊าะ ผดุง; แพรวศรี เดิมราช; อัจฉราพร ยกขุน; วันชนะ พรหมทอง; สุวีนา ยูโซ๊ะ
2560-02-13นักศึกษาคณะวิทย์ฯ คว้ารางวัลเวทีนำเสนองานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 งานราชภัฏวิชาการ 2560สารีนา อุมา; ธวัชชัย ปราณขำ; มูนีเร๊าะ ผดุง; รุสลัน ดือเระ; สุภา ยธิกุล; วรพจน์ แซ่หลี; อัซมะ มะเกะ; ดาริกา จาเอาะ; รอยฮัน เจ๊ะโซะ; อัชมาน อาแด