Browsing by Author ปาวีณา ดุลยเสรี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2563-02-06การหาสภาวะที่เหมาะสมในการกระตุ้นทางเคมีเพื่อสังเคราะห์ถ่านคาร์บอนจากแกลบและประยุกต์ใช้งานเป็นขั้วไฟฟ้าของตัวเก็บประจุยิ่งยวดคอรีเยาะ ปาแนจะกะ; ซุไรดา ลีปะ; ปาวีณา ดุลยเสรี
2566-02-21การเปรียบเทียบคุณสมบัติของถ่านกัมมันต์จากเปลือกสารภีทะเลและกากใยตาลโตนดซอบารียะห์ สาฮะ; อาอีเซาะ หะยีดิง; นูรฮูดา มาหนิ๊; อีฟฟะห์ แอสะ; ลภัสรดา แมเราะยาลา; ปาวีณา ดุลยเสรี
2563-02-06คณะวิทย์ฯ มรย. คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ดีเด่นและดี งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 (NSCIC 2020) "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสังคม"ซอพียะห์ โต๊ะดียอ; ลิลลา อดุลยศาสน์; วรพจน์ แซ่หลี; อรวรรณ ทิพย์มณี; ฮาลีเม๊าะ นิตา; อนิศดา มะนุง; ฮาหยาด โต๊ะเส็น; นูรฮูดา สะมาแอ; อีลีหย๊ะ สนิโซ; คอรีเยาะ ปาแนจะกะ; ซุไรดา ลีปะ; ปาวีณา ดุลยเสรี; ยัสมูน สาและ; นูรูลฟารีซา บินยาโก๊ะ; มูนีเร๊าะ ผดุง; นูอาฟีซา ตีเย๊าะ; ซีตีฮามีเนาะ ดือเระซอ; วารุณี หะยีมะสาและ; ยาสมีน เฮงปียา; โรสมีนี อากาปาแย; อัจฉราพร ยกขุน; นาซีเราะ เจะมะ; ลลิดา โต๊ะหมาน; โซฟีลาน มะดาแฮ
2563-02-28นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ คณะวิทย์ฯ มรย. คว้า 4 รางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 (NCST 2020) “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”ไอนีย์ สาเก็ง; สากีหนะ ซาร์; ปาวีณา ดุลยเสรี; อาอีเสาะ สือรี; มูรีนี ดอเฮง; ดาริกา จาเอาะ; อีลีย๊ะ หลงเน๊าะ; อัสมา สายอ; อรญาณีย์ เจะปอ
2566-02-17นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลนำเสนองานวิจัยระดับยอดเยี่ยม ประเภท Poster Presentation การนำเสนอผลงานวิจัยงานประชุมวิชาการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 22ฮากีมัน ดอแม; ฮัมดีย์ ยานยา; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ; ปาวีณา ดุลยเสรี
2565-02-02นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับอุดมศึกษา งานวันนักประดิษฐ์ 2564-2565 (Thailand Inventors Day 2021-2022)มูฮัมหมัดซัมรี โต๊ะแวหะยี; ยะห์ยา แวเถาะ; ฮากีมัน ดอแม; ฮัมดีย์ ยานยา; ปาวีณา ดุลยเสรี
2561-06-21นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์คว้า 2 รางวัล ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4อานีสะ หะยีดือราแม; วันอานีตา ฮะซา; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; ปาวีณา ดุลยเสรี; สมกรณ์ ชัยวรากรณ์; ณาซูลา มะนา; นูรีฮัน เปาะอีแตเยะ
2566-08-24นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรม คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง งานประกวดนวัตกรรมนานาชาติ 5th International Malaysia-Indonesia-Thailand Symposium on Innovation and Creativity 2023 (iMITSIC 2023)ฮัมดีย์ ยานยา; ฮากีมัน ดอแม; นูรฟาตีรา ยูโซ๊ะ; ซูซานา มะแซ; ปาวีณา ดุลยเสรี; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ
2564-04-01นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรฟิสิกส์ ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 (ระดับดีเด่น) การนำเสนอภาคโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 6 NSCIC2021 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามูฮัมหมัดซัมรี โต๊ะแวหะยี; ยะห์ยา แวเถาะ; ปาวีณา ดุลยเสรี
2564-04-01ประสิทธิภาพการจ่ายพลังงานของตัวเก็บประจุยิ่งยวดจากขั้วไฟฟ้าไมยราบมูฮัมหมัดซัมรี โต๊ะแวหะยี; ยะห์ยา แวเถาะ; ปาวีณา ดุลยเสรี
2564-01ผลของการพัฒนาศักยภาพครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบการประเมินของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรซวรรณา เซพโฆลาม; ปัทมา พิศภักดิ์; รูฮัยซา ดือราแม; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ; ศศิธร พังสุบรรณ; อลภา ทองไชย; ดาริกา จาเอาะ; ปาวีณา ดุลยเสรี; ฮานีดา เมาะมิง
2563-02-28ผลของอุณหภูมิที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ถ่านคาร์บอนจากแกลบสำหรับขั้วไฟฟ้าของตัวเก็บประจุยิ่งยวดไอนี่ย์ สาเก็ง; สากีหนะ ซาร์; ปาวีณา ดุลยเสรี
2563ระบบ National/International Publication Service for STA@YRUอิสมะแอ เจ๊ะหลง; ปาวีณา ดุลยเสรี; ศศิธร วิโนทัย
2564-03-27อาจารย์หลักสูตรฟิสิกส์ คว้ารางวัลเหรียญทองแดงการประกวดนวัตกรรม THE 5TH INTERNATIONAL INNOVATION, DESIGN AND ARTICULATION ณ University Teknologi MARA Perlis Branch ประเทศมาเลเซียปาวีณา ดุลยเสรี
2562-03-29อาจารย์หลักสูตรฟิสิกส์รับรางวัล Best poster presentation งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 36th International Conference of the Microscopy Society of Thailand (MST36)ปาวีณา ดุลยเสรี
2565-03-29อาจารย์หลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรม คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการThe 39th International Conference of The Microscopy Society of Thailand (MST39)ปาวีณา ดุลยเสรี