Browsing by Author นัทที ขจรกิตติยา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2007การจัดการธุรกิจชุมชน : แนวทางสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนนัทที ขจรกิตติยา
2552การพัฒนาชุดนักศึกษามุสลิม(ฮิญาบ)ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิศาสตร์ภาคใต้นัทที ขจรกิตติยา
2551การพัฒนาชุดนักศึกษามุสลิมหญิง (ฮิญาบ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภูมิศาสตร์ภาคใต้อัปสร อีซอ; นัทที ขจรกิตติยา
2553การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดยะลาอัปสร อีซอ; นัทที ขจรกิตติยา
2561การพัฒนาระบบซีอาร์เอ็มสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้บนโมบายล์แอปพลิเคชันนิมารูนี หะยีวาเงาะ; นัทที ขจรกิตติยา; ไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร
2555การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานรณรงค์ดูแลผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครยะลา ไทยนัทที ขจรกิตติยา
2555การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานรณรงค์ดูแลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครยะลาอัปสร อีซอ; ชมพูนุท ศรีพงษ์; นัทที ขจรกิตติยา; ปวีณา เจะอารง; ดุษฎี นาคเรือง
2545ความต้องการศึกษาของประชาชนที่มีต่อวิทยาลัยชุมชน จังหวัดยะลานัทที ขจรกิตติยา
2556ความผูกพันในการปฏิบัติภารกิจแก้ไขปัญหาและรักษาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของอาสาสมัครทหารพรานกองทัพภาคที่ 4 กองทัพบกไทยนัทที ขจรกิตติยา
2016-06-30ความยั่งยืนแบบเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นัทที ขจรกิตติยา; อัปสร อีซอ; รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา; เวคิน วุฒิวงศ์; ดุษฎี นาคเรือง
2558ความยั่งยืนแบบเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นัทที ขจรกิตติยา; อัปสร อีซอ; รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา; เวคิน วุฒิวงศ์; ดุษฎี นาคเรือง
2550ความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจเลี้ยงไก่และแนวทางการส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจเลี้ยงไก่และโรงเชือดไก่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้นัทที ขจรกิตติยา
2012-07-01ตัวแปรเชิงสาเหตุและเชิงผลของแรงจูงใจการบริการสาธารณะของพนักงานเทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยนัทที ขจรกิตติยา; ชาลี ไตรจันทร์; สงวน ลือเกียรติบัณฑิต; จุฑารัตน์ สถิรปัญญา
2556พฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ดีในภารกิจการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของอาสาสมัครทหารพราน กองทัพภาคที่ 4 กองทัพบกไทยนัทที ขจรกิตติยา
2559ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและค่านิยมร่วมในการดำเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นัทที ขจรกิตติยา; อัปสร อีซอ; รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา; เวคิน วุฒิวงศ์; ดุษฎี นาคเรือง
2552ระบบโลจิกสติกส์ที่พึ่งประสบการณ์บนฐานเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นัทที ขจรกิตติยา
2550เปรียบเทียบผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของชาวสวนยางก่อนและเมื่อมีเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นัทที ขจรกิตติยา
2555แนวทางลดการลาออกจากงานของอาสาสมัครทหารพราน สังกัดกองทัพภาคที่ 4 กองทัพบกไทยนัทที ขจรกิตติยา
2561แบบจำลองสมการโครงสร้างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวปฎิบัติการจัดการโซ่อุปทานของวิสาหกิจชุมชนนัทที ขจรกิตติยา; มีนา ระเด่นอาหมัด; ดุษฎี นาคเรือง; นิมารูนี หะยีวาเงาะ
2556โครงการประเมินผลแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2555 จังหวัดสตูลนัทที ขจรกิตติยา