Browsing by Author ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2563Tourists’ Demands towards Tourism Management afer Covid-19นันทรัตน์ นามบุรี; ศิริชัย นามบุรี; แวอาซีซะห์ ดาหะยี; ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์; สุกฤษตา พุ่มแก้ว
2562การพัฒนากระบวนการผลิตบ๊ะจ่างธัญพืชสู่การผลิตเชิงพาณิชย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลากัลยรัตน์ พินิจจันทร์; อับดุลเราะห์มาน สาและ; ปวีณา เจะอารง; ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์; ชรีฮาน ยีแว; มูฮัมหมัด ปุ
2562การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ภูมิปัญญาของกลุ่มชุมชนตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์; นันทรัตน์ นามบุรี; สุธิดา เลขาวิจิตร์; ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด; มนัส สุทธิการ; ธีรยุทธ มูเล็ง
2565การพัฒนารูปแบบการจัดการกรีนโลจิสติกส์เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มของประเทศไทยในอนาคตณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์
2564-08-20คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโลยีและการเกษตร ได้รับรางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครการเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuels) โครงการ Thailand Energy Award 2021วาริษา วาแม; อัจฉราพร ยกขุน; เมธิยา หมวดฉิม; ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์; ยุทธนา กาเด็ม; คอลีดี เปาะแต; อาอีซะห์ แกแซแอ; นิฟัรฮานาน สะดีกา; นันทิภาคย์ เปาะเต๊ะอูมา; ซูไรดา มาหิเล; อันวา แลแรมะ; สาลมี เซมูโซ; พาดีละห์ บือราเฮง; อัสหมะห์ ถนน; ตัรมีซี อนันต์สัย
2564-03-16คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดในระดับอาเซียน ประเภท Biofuels ในโครงการ Thailand Energy Award 2021วาริษา วาแม; อัจฉราพร ยกขุน; เมธิยา หมวดฉิม; ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์; ยุทธนา กาเด็ม; คอลีดี เปาะแต; อาอีซะห์ แกแซแอ; นิฟัรฮานาน สะดีกา; นันทิภาคย์ เปาะเต๊ะอูมา; ซูไรดา มาหิเล; อันวา แลแรมะ; สาลมี เซมูโซ; พาดีละห์ บือราเฮง; อัสหมะห์ ถนน; ตัรมีซี อนันต์สัย
2563ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการท่องเที่ยวภายหลังโควิด19ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์
2559ประสิทธิภาพการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในประเทศไทยนันทรัตน์ นามบุรี; ฐานกุล กุฏิภักดี; ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์; ธีรยุทธ มูเล็ง; วุฒิชัย คงยัง
2563ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID)19 ของประชาชนในจังหวัดยะลาณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์
2559ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของไทยนันทรัตน์ นามบุรี; วุฒิชัย คงยัง; ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์; ธีรยุทธ มูเล็ง; สันติ อารักษ์คุณากร