Browsing by Author ฐานกุล กุฏิภักดี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2020-08-31การจัดการงานการเงินและบัญชีของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์; ฐานกุล กุฏิภักดี; นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ
2563การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการตลาดของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาน้ำจืดบ้านตาพะเยา อำเภอธารโต จังหวัดยะลากัลยรัตน์ พินิจจันทร์; ฐานกุล กุฏิภักดี; อับดุลเราะห์มาน สาและ; ปวีณา เจะอา
2557การพัฒนาองค์การฐานกุล กุฏิภักดี
2559การเตรียมความพร้อมด้านการจัดการงานบุคคลของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์; ฐานกุล กุฏิภักดี; นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ
2016การเตรียมความพร้อมด้านการจัดการงานบุคคลของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์; ฐานกุล กุฏิภักดี; รันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ
2019-06-21ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทนจาก ส่วนต่างราคาหุ้นของกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล และบริการด้านสุขภาพ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยชัญญาณิศา ศุภอักษร; นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ; ฐานกุล กุฏิภักดี; ศิษฏ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์
2559ประสิทธิภาพการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในประเทศไทยนันทรัตน์ นามบุรี; ฐานกุล กุฏิภักดี; ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์; ธีรยุทธ มูเล็ง; วุฒิชัย คงยัง
2558ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมน้ามันปาล์มในประเทศไทยนันทรัตน์ นามบุรี; ฐานกุล กุฏิภักดี; ธีรยุทธ มูเล็ง; สันติ ุอารักษ์คุณากร; สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ
2019-06-23ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุ้นของบริษัทหมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ(TOURISM)และหมวดธุรกิจโลจิสติกส์ (TRANS) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสิริกานต์ แก้วกำพฤกษ์; นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ; ฐานกุล กุฏิภักดี; ศิษฏ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์
2018อัตลักษณ์นักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์; ฐานกุล กุฏิภักดี; นิริันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ