Browsing by Author ซันวานี จิใจ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 27  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2563-02-06การตรวจสอบปริมาณเหล็กในน้ำดิบและน้ำประปาด้วย Spectrophotometer, Colorimeter และชุดทดสอบค่าเหล็กแบบแผ่นเทียบสีมาตรฐานโซเฟีย มามะ; สุวัยดา กียะ; กมลชนก นิสภา; ณภักดิ์ ไชยาคำ; ซันวานี จิใจ; เมธิยา หมวดฉิม
2558-08-16การบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์แบบยึดเกาะตัวกลางจากวัสดุในท้องถิ่นโดยการเติมอากาศซันวานี จิใจ; ไซนะ มูเล็ง; วิชิต เรืองแป้น
2563-02-06การประเมินความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียน กรณีศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชอัสมา คุนายา; สุนิตา หะยีมะตะโละ; สุกัญญา เรืองสุวรรณ์; ซันวานี จิใจ; เมธิยา หมวดฉิม
2561-02-11การผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมน้ำเสียจากกระบวนการผลิตขนมจีนกับแกลบโดยการปรับสภาพอุไรวรรณ บัวทอง; ซันวานี จิใจ; ไซนะ มูเล็ง
2559การผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมระหว่างมูลไก่กับน้ำเสียจากกระบวนการผลิตขนมจีน/ซันวานี จิใจ; ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ
2561-05-26การผลิตปุ๋ยหมักจากขยะเศษอาหารในโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลท่าสาปซันวานี จิใจ; นิสาพร มูหะมัด; ไซนะ มูเล็ง; ศศิธร วิโนทัย; ธีรกานต์ วิคะบำเพิง
2565-03-10การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเศษไม้เหลือใช้ร่วมกับกากกาแฟเศษไม้เหลือ; มารีนา ปาเซเลาะ; นฤมล ทองมาก; ซันวานี จิใจ; เมธิยา หมวดฉิม; รอมสัน หมาดมานัง
2561-02-11การผลิตแก๊สชีวภาพจากการหมักร่วมใบยางพาราร่วมกับมูลโครอมละห์ ระแว้ง; ซันวานี จิใจ; ไซนะ มูเล็ง
2566-04-07การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยปฏิกรณ์แบบไฮบริดแชนนัลแบบย่อส่วนธรรมธัช บุญกำเหนิด; ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ; พรวิมล เวชสิทธิ์; ซันวานี จิใจ; นิรัติศัย รักมาก
2566-01การใช้ประโยชน์จากเปลือกทุเรียนและกากกาแฟเพื่อผลิตถ่านอัดแท่งนฤมล ทองมาก; รอมสัน หมาดมานัง; ซันวานี จิใจ; เมธิยา หมวดฉิม; ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์; จุฑามาศ แก้วมณี; กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง
2561-12-18ความต้องการศึกษาต่อ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาซันวานี จิใจ; ไซนะ มูเล็ง
2560-05คุณภาพน้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติในเทศบาลนครยะลาไซนะ มูเล็ง; จุฑามาศ แก้วมณี; ซันวานี จิใจ; ซูฟียัน เจ๊ะมิง
2565-03-10นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทบรรยาย ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และงานสร้างสรรค์ งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 (NSCIC 2022)มารีนา ปาเซเลาะ; นฤมล ทองมาก; ซันวานี จิใจ; เมธิยา หมวดฉิม; รอมสัน หมาดมานัง
2564-04-01นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 การนำเสนอภาคบรรยาย งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 6 NSCIC2021 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาซารีนา สะแลแม; ซันวานี จิใจ
2564ประสิทธิภาพของเถ้าลอยจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในการบำบัดน้ำเสียจากอาคารที่พักอาศัยนฤมล ทองมาก; ซันวานี จิใจ; วารุณี หะยีมะสาและ; ไซนะ มูเล็ง; พรทิพย์ ศรีแดง
2558-05-28ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดในน้ำทะเลบริเวณหาดกะรนและเกาะสิเหร่ จังหวัดภูเก็ตซีลาวาตี มาซอรี; ไซนะ มูเล็ง; วรินธา วศินะเมฆินทร์; สนทยา โสสนุย; ไตรภพ ทองมั่ง; ซันวานี จิใจ
2562-02-07ผลของนมเหลือทิ้งและน้ำซาวข้าวต่อการผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพไซนะ มูเล็ง; ฟาดีละห์ นิดิง; ซันวานี จิใจ; เมธิยา หมวดฉิม; นฤมล ทองมาก
2561ผลของระดับเสียงและสภาพแวดล้อมทางกายภาพต่อการเลี้ยงนกเขาชวาในพื้นจังหวัดยะลาซันวานี จิใจ; ไซนะ มูเล็ง
2561-12-18ระดับความดังเสียง สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และความคิดเห็นปัจจัยทางสภาพแวดล้อมต่อการเลี้ยงนกเขาชวาในพื้นที่เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลาซันวานี จิใจ; ไซนะ มูเล็ง
2563รายงานวิจัยการนำเมล็ดทุเรียนมาใช้ประโยชน์ในการกำจัดความขุ่นของน้ำเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำนฤมล ทองมาก; ซันวานี จิใจ; กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง