Browsing by Author ชณิตา เก้าเอี้ยน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)
2562-12ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนภาษาและปริชานความ เชื่อด้านการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ของนักศึกษาครู หลักสูตรครุ ศาสตร์ภาษาอังกฤษ - ความท้าทายต่อการจัดการศึกษาครู ในบริบท การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู; ชณิตา เก้าเอี้ยน
2562-11-29ศึกษาความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลาสุนิสา โส๊ะอุ; ตรีนุช เกิดทองคำ; คอลีเยาะ เจ๊ะโด; ชณิตา เก้าเอี้ยน; สุกินา อาแล; ชีวลา บาดกลาง