Browsing by Author จารุณี การี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2559ความต้องการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาห้องสมุด โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดยะลาบุปผา ไชยแสง; นูรีดา จะปะกียา; จารุณี การี; ชุติมา คำแก้ว; ชินวัจน์ งามวรรณากร
2560-08-13ความต้องการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดยะลาบุปผา ไชยแสง; นูรีดา จะปะกียา; จารุณี การี; ชุติมา คำแก้ว; ชินวัจน์ งามวรรณากร
2562-12-27ความต้องการและแนวทางการดำเนินงานคลังปัญญาตามแผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมประเทศไทย 4.0: กรณีศึกษาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจารุณี การี
2564-05-27รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผลงานการจัดการความรู้ (KM YRU Forum 2020) ปีการศึกษา 2563 ประเด็นที่ 3 การให้บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ เรื่อง การบริการวิชาการ O-NET Camp for Kids ด้วยนวัตกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปรีชา พังสุบรรณ; จารุณี การี; ชินวัจน์ งามวรรณากร
2564-05-27รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผลงานการจัดการความรู้ (KM YRU Forum 2020) ปีการศึกษา 2563 ประเด็นที่ 4 การบริหารจัดการสู่องค์กร 4.0 เรื่อง ระบบคลังปัญญาแห่งชายแดนภาคใต้@มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจารุณี การี; โซฟีนา ลาเม็ง; นูสีลา ยูมะโซ; อะห์ลาม เจะเตะ
2559-11-22แนวทางการพัฒนาห้องสมุดปัญญาภิรมย์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานูรีดา จะปะกียา; อุบล ตันสม; จารุณี การี; นูสีลา ยูมะโซ; มะรอเซะ ลาเม็ง
2562-03-05โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน”จารุณี การี
2558-10โครงการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครูในโรงเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จารุณี การี
2563โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563จารุณี การี