Browsing by Author จันทนา มีชัยชนะ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2557-07-11การประยุกต์ใช้สื่อ Social Media กับการเรียนการสอนอิมรอน แวมง; พรรณี แพงทิพย์; ศิริชัย นามบุรี; ปรีชา พังสุบรรณ; จันทนา มีชัยชนะ
2561-02-11การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง วิธีการดูแลและรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ฮามีดะห์ เซ็งยี่; อุลฟัต วานิ; รุสนี กาแมแล; จันทนา มีชัยชนะ
2558การศึกษาความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี : กรณีศึกษานักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและมหาวิทยาลัยมาเลเซียเกอลันตันแพรวศรี เดิมราช; มูนีเร๊าะ ผดุง; จันทนา มีชัยชนะ; เอกภักดิ์ มีชัย
2558การศึกษาความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี : กรณีศึกษานักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและมหาวิทยาลัยมาเลเซียเกอลันตันแพรวศรี เดิมราช; มูนีเร๊าะ ผดุง; จันทนา มีชัยชนะ; เอกภักดิ์ มีชัย
2564-04-01การศึกษาผลการพัฒนาศักยภาพครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบการประเมินของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)มูนีเร๊าะ ผดุง; อิมรอน แวมง; ณฤดี เนตรโสภา; พรรณี แพงทิพย์; อัจฉราพร ยกขุน; แพรวศรี เดิมราช; อิสมาแอ ล่าเตะเกะ; จันทนา มีชัยชนะ; กีรติ วงศ์อัครวินท์
2557-07-11การอบรมและพัฒนาทักษะการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจันทนา มีชัยชนะ; ศิริชัย นามบุรี; มูนีเร๊าะ ผดุง; เอกภักดิ์ มีชัย; นิพนธ์ บาดกลาง
2555-03-04นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์คว้า 2 รางวัล โครงการ Project Contest ครั้งที่ 2อาดือนันท์ ยูโซะ; ซูฮัยมีน ดอเลาะอาลี; จันทนา มีชัยชนะ; สัครินทร์ นากอหม๊ะ; มุสตอพา ยูซบเซียม; อิสมาแอ ล่าเตะเกะ
2555-11-29นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์รับ 5 รางวัล การประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ดีเด่นจังหวัดยะลา ประจำปี 2555พารีดา ดีเย๊าะ; ฮารตีนี เจะลี; ธนากร ปามุทา; จันทนา มีชัยชนะ; มูฮัมหมัดฮุสนี หะยียูโซะ; นาซีบ๊ะ มานิ; ฮุสณา ตาเยะ; ศิริชัย นามบุรี; สูฮัยลา บินสะมะแอ; นิลดา เจะแว; อารีพะ ดอกอ; สีตีรอฮานี คามิส; อัรฟาน มะดือราแม; ปทิตตา ดิษฐโส; รุสนี กาแมแล
2567-03-08นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลบทความระดับดี การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 10 (NCTIM 2024)ซอบารียะห์ ยามา; จันทนา มีชัยชนะ
2554-09-17นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียคว้า 2 รางวัล การประกวดหนังสั้นสารคดีเชิงวัฒนธรรม โครงการโรงเรียนทำหนังสารคดีวัฒนธรรมปีที่ 2 เขตภาคใต้ปทิตตา ดิษฐโส; อัมรัน เจ๊ะนิ; ศิริชัย นามบุรี; จันทนา มีชัยชนะ; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; นโรดม กิตติเดชานุภาพ