Browsing by Author จรัญ พิทักษ์ธรรม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขที่ยั่งยืนในสังคมพหุวัฒนธรรม กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีวาสนา พิทักษ์ธรรม; จรัญ พิทักษ์ธรรม; นาซือรี เต๊ะกาแซ; วาริก กูนา
2558ประโยชน์สุขจากเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานีวาสนา พิทักษ์ธรรม; จรัญ พิทักษ์ธรรม
2563-07รับรองการจดแจ้งลิขสิทธิ์ ผลงานเรื่อง พรุ่งนี้/Besok hari ประเภทโสตทัศนวัสดุฮูซีน อับดุลรามัน; รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา; จรัญ พิทักษ์ธรรม; โสภิญญา ขุนภักดี; สุรพล คลาดแคล้ว; ปัทมา เนียมบดี; นูรอัยนี มอดา
2563-07รับรองการจดแจ้งลิขสิทธิ์ ผลงานเรื่อง พรุ่งนี้/Besok hari ประเภทโสตทัศนวัสดุฮูซีน อับดุลรามัน; รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา; จรัญ พิทักษ์ธรรม; โสภิญญา ขุนภักดี; สุรพล คลาดแคล้ว; ปัทมา เนียมบดี; นูรอัยนี มอดา
2558-12สร้างศิลป์ถิ่นใต้ เทิดไท้องค์ราชัน 88 พรรษา : ใต้ร่มพระบารมี คุ้มเกล้าจรัญ พิทักษ์ธรรม