Browsing by Author กมลทิพย์ กรรไพเราะ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2559-11การพัฒนากัมมี่เยลลี่ดาหลาพลังงานต่ำด้วยซูคราโลสกมลทิพย์ กรรไพเราะ; สุธีรา ศรีสุข
2562-02-07การพัฒนาขนมเม็ดขนุนจากกากถั่วเหลืองกมลทิพย์ กรรไพเราะ; นาซีลา เส็นติระ; มะซอฮีดี บราเฮง
2561-02-11การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาเจ๊ะเหมผงชงพร้อมดื่มสำเร็จรูปฮานานี มะดาโอะ; ยารีซา ซากา; นูรีซัน แวมะแซ; กมลทิพย์ กรรไพเราะ
2558-08-05การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำปรุงรสพริกไทยดําของหมี่เบตงกึ่งสําเร็จรูปวิภาดา มุนินทร์นพมาศ; กมลทิพย์ กรรไพเราะ; จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ; อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ; สุธีรา ศรีสุข
2559-07การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาซาร์ดีนแดดเดียวโดยใช้ตู้อบลมร้อนกมลทิพย์ กรรไพเราะ
2562การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส้มแขกและการยกระดับอาคารผลิตกลุ่มผู้ประกอบการวิภาดา มุนินทร์นพมาศ; สุธีรา ศรีสุข; กมลทิพย์ กรรไพเราะ; นุชเนตร ตาเย๊ะ
2562การพัฒนาผลิตภัณฑ์และอายุการเก็บรักษาของข้าวหอมกระดังงาชนิดแท่งกมลทิพย์ กรรไพเราะ; จริยา สุขจันทรา; ภารดี พละไชย
2563-11การพัฒนาสถานประกอบการผลิตอาหารฮาลาลขนาดเล็กในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อยกระดับความปลอดภัยอาหารจริยา สุขจันทรา; กมลทิพย์ กรรไพเราะ; สุธีรา ศรีสุข; คืนจันทร์ ณ นคร
2561-05การพัฒนาสูตรน้ำปรุงรสผัดพริกสำหรับหมี่เบตงกึ่งสำเร็จรูปวิภาดา มุนินทร์นพมาศ; กมลทิพย์ กรรไพเราะ; สุธีรา ศรีสุข; จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ; อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ
2559การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากดาหลาเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเชิงสุขภาพกมลทิพย์ กรรไพเราะ; สุธีรา ศรีสุข
2559การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากดาหลาเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเชิงสุขภาพกมลทิพย์ กรรไพเราะ; สุธีรา ศรีสุข
2563-09-13การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เต้าส้อไส้ถั่วกวนกมลทิพย์ กรรไพเราะ; อาลิฟ กาเจ็ง; กัสมีณี เละนุ๊
2560-04การศึกษาอัตราส่วนระหว่างกลูโคสไซรัปและน้ำตาลสําหรับผลิตภัณฑ์น้ำดาหลาเข้มข้นกมลทิพย์ กรรไพเราะ; ซุไรดา มะ; อับลา โต๊ะลู
2561-03-27คณาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ฯ การอาหาร ได้รับรางวัลดีมาก ในหัวข้อบทความวิจัยรับใช้สังคม งานประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10จริยา สุขจันทรา; สุธีรา ศรีสุข; กมลทิพย์ กรรไพเราะ
2559-02-02ผลของการจุ่มนํ้าร้อนต่อคุณภาพผลของส้มโชกุนสมทบ เวทโอสถ; กมลทิพย์ กรรไพเราะ; อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์
2561-07-09ผลของการใช้สารทดแทนน้ำตาลต่อคุณภาพของกัมมี่เยลลี่ดาหลากมลทิพย์ กรรไพเราะ
2565-01ผลของปัจจัยในกระบวนการผลิตต่อคุณภาพของเห็ดนางฟ้าทอดปรุงรสกมลทิพย์ กรรไพเราะ; นิภาภัทร์ กุณฑล; ภัทรวดี เอียดเต็ม; ภารดี พละไชย; ซุไรดา มะ; รอฮานี มะเซ็ง
2563รายงานวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เห็ดทอดปรุงรส: กรณีศึกษา อ.ธารโต จ.ยะลากมลทิพย์ กรรไพเราะ; ภัทรวดี เอียดเต็ม; ภารดี พละไชย
2562-02-08อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทย์ฯ คว้ารางวัลในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบูรณาการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”กมลทิพย์ กรรไพเราะ; นาซีลา เส็นติระ; มะซอฮีดี บราเฮง; กัณฐิกา ฉายศรี; นาซอพ๊ะ สะเอ๊ะ; ปิยศิริ สุนทรนนท์; ลิลลา อดุลยศาสน์; กุลธิดา วาหะ; อุไรวรรณ บัวทอง; นูรฮีดายะห์ มะแอ; ไซนะ มูเล็ง; นฤมล ทองมาก; เมธิยา หมวดฉิม; ซันวานี จิใจ; นาซีเราะห์ แวดอเลาะ; รอฮานีย์ เปาะเยะ; ดาริกา จาเอาะ
2559แผนงานวิจัย : แนวทางการพัฒนาศักยภาพดาหลาสู่ไม้ดอกเศรฐกิจ 3 จังหวัดชายแดนใต้อรุณี ม่วงแก้วงาม; พรรณี แพงทิพย์; พรสวรรค์ เพชรรัตน์; ทวีวรรณ ทองนวล; กมลทิพย์ กรรไพเราะ; สุธีรา ศรีสุข; สายใจ แก้วอ่อน; อาอีเซาะส์ เบญหาวัน