Browsing by Author สุวิมล แซ่ก่อง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การพัฒนารูปแบบการส่งเสรมิการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ที่มุ่งตอบสนองทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21: ศึกษากรณี หมวดรายวิชาเฉพาะ หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์; สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง; สุวิมล อิสระธนาชัยกุล; สุวิมล แซ่ก่อง; สุวิมล แซ่ก่อง; ศรินทร์ญา จังจริง; อิสยัส มะเก็ง; คมวิทย์ สุขเสนีย์; มุบดี อุเด็น; ชัยวัฒน์ โยธี; ปพน บุษยมาลย์
2561-03-23การมีส่วนร่วมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในกิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยสุวิมล แซ่ก่อง
2562-07-18การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการจัดการขยะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลยุโป อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลานูวัยดา ยามา; รอมละห์ ลุกะนุ; โสรยา ย้อยเสริฐสุด; ขนิษฐา คงทน; สุวิมล แซ่ก่อง
2560-09-28การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการแก้ไขปีญหาคอร์รัปชั่น: กรณีศึกษาตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลาฮาซัน มาหามะ; อับดุลฮาลีม ลือแมะ; สุวิมล แซ่ก่อง
2562-03-21การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาตำบลตาเนาะแมเราะอำเภอเบตงจังหวัดยะลาซูไรยา สาแล๊ะ; วันคอรียะห์ สิเดะ; สุวิมล แซ่ก่อง
2562-07-18การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชนในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย :กรณีศึกษา เทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลาปฐมพร ไชยพรม; อดิศร หะยีสะมะแอ; อามีน หะยีดารียอกอฟฟาร; เหสามีซาอีมี เหสามี; สุวิมล แซ่ก่อง
2563-12-02การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี : กรณีศึกษาตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลาปพน บุษยมาลย์; ศรินทร์ญา จังจริง; สุวิมล แซ่ก่อง; อิสยัส มะเก็ง; มะพาริ กะมูนิง; สุวิมล อิสระธนาชัยกุล; มุบดี อุเด็น
2562การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี : กรณีศึกษาต้าบลหน้าถ้า อ้าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาปพน บุษยมาลย์; ศรินทร์ญา จังจริง; สุวิมล แซ่ก่อง; อิสยัส มะเก็ง; มะพาริ กะมูนิง; สุวิมล อิสระธนาชัยกุล; มุบดี อุเด็น
2562-03-21ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลาวัชรี สการี; ฮาลีเม๊าะ แมกาจิ; สุวิมล แซ่ก่อง
2562-07-18ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล : กรณีศึกษา ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลาอีอาน๊ะ ยาหะมุ; ฮาริส สามะเอะ; สกีนะห์ มามะ; นูไรดา อามะ; รอสนี ขาเร็ง; สุวิมล แซ่ก่อง
2560-09-28ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสฮับเส๊าะ น้อยทับทิม; อาฟาส หะยีอาบู; สุวิมล แซ่ก่อง
2564-02-25ปัจจัยการรับรู้ที่ส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560: กรณีศึกษาเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลาสุวิมล อิสระธนาชัยกุล; สุวิมล แซ่ก่อง; ศรินทร์ญา จังจริง; อิสยัส มะเก็ง; มุบดี อุเด็น; คมวิทย์ สุขเสนีย
2564-02-25ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการของวิสาหกิจชุมชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลาสุวิมล อิสระธนาชัยกุล; ศรินทร์ญา จังจริง; สุวิมล แซ่ก่อง; อิทธิชัย สีดำ