Browsing by Author สิทธิชัย แพงทิพย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2565-04การพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การคิดแก้ปัญหาผ่านตัวเลขเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5พรรณี แพงทิพย์; สิทธิชัย แพงทิพย์
2563-10การออกแบบบัตรคำอักษรภาษาอังกฤษเทียบเสียงภาษาไทยขั้นสูงด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริงสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3เฟรดาว สุไลมาน; สิทธิชัย แพงทิพย์; ลัลน์ลลิต สืบประดิษฐ์
2559-12การออกแบบและพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสําหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พรรณี แพงทิพย์; สิทธิชัย แพงทิพย์; แพรวศรี เดิมราช; อิมรอน แวมง; ฟูไดละห์ ดือมอง
2562-07-11ผลการใช้บทเรียนบนเว็บ เรื่อง การบวกเลข สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแม่ในการสื่อสารในจังหวัดยะลาพรรณี แพงทิพย์; สิทธิชัย แพงทิพย์; แพรวศรี เดิมราช
2561-04-04โครงการค่ายภาษาอังกฤษสู่น้องสถานสงเคราะห์เด็กชาย จังหวัดยะลาสิทธิชัย แพงทิพย์