Browsing by Author ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2020-08-31การจัดการงานการเงินและบัญชีของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์; ฐานกุล กุฏิภักดี; นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ
2559การเตรียมความพร้อมด้านการจัดการงานบุคคลของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์; ฐานกุล กุฏิภักดี; นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ
2016การเตรียมความพร้อมด้านการจัดการงานบุคคลของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์; ฐานกุล กุฏิภักดี; รันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ
2562ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนวิชาการจัดการการตลาดศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์
2009ส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมของเกษตรกร ชาวสวนยางที่มีความสัมพันธ์กับผลผลิตยางพาราในเขต สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์; ราเชษฐ์ หีมสุหรี; ภูวดล ดลภาค; สุธิดา วัฒนายืนยง
2018อัตลักษณ์นักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์; ฐานกุล กุฏิภักดี; นิริันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ