Browsing by Author นิมารูนี หะยีวาเงาะ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 17 of 17 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การบูรณาการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานิมารูนี หะยีวาเงาะ
2563การพัฒนานวัตกรรมช่วยสร้างเสริมการขายร้านคาเฟร์ขนาดเล็กเพื่อเป็นต้นแบบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้แวซำซูดิน แวดอกอ; นิมารูนี หะยีวาเงาะ; สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ; อมรเทพ มณีเนียม
2561การพัฒนาระบบซีอาร์เอ็มสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้บนโมบายล์แอปพลิเคชันนิมารูนี หะยีวาเงาะ; นัทที ขจรกิตติยา; ไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร
2560การพัฒนาระบบซีอาร์เอ็มสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้บนโมบายล์แอพลิเคชันนิมารูนี หะยีวาเงาะ
2560การพัฒนาระบบบริหารจัดการพันธกิจการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานิมารูนี หะยีวาเงาะ
2561-07-19การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)ไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร; นิมารูนี หะยีวาเงาะ; ศิริชัย นามบุรี
2559การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระยะที่1ไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร; ศิริชัย นามบุรี; นิมารูนี หะยีวาเงาะ
2560การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของ SMEs ขนาดเล็กในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นิมารูนี หะยีวาเงาะ; สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ
2561การวิเคราะห์ช่องว่างศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อมุ่งสู่อัตลักษณ์บัณฑิต "เก่งไอที" ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยใช้แนวคิดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์นิมารูนี หะยีวาเงาะ
2563คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดี ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ; นิมารูนี หะยีวาเงาะ
2562ธุรกิจเอ็สเอ็มอี (SMEs) กับการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-CRM)นิมารูนี หะยีวาเงาะ
2562นำเสนอผลงานวิจัยในภาคนิทรรศการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาตินิมารูนี หะยีวาเงาะ; ไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร; อมรเทพ มณีเนียม
2561ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาหารสามวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้มีนา ระเด่นอาหมัด; วรนาถ แซ่เซ่น; นิมารูนี หะยีวาเงาะ
2562-02-20ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาหารสามวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้มีนา ระเด่นอาหมัด; วรนาถ แซ่เซ่น; นิมารูนี หะยีวาเงาะ
2559อัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากนกวรรณ กาญจนธานี; นิมารูนี หะยีวาเงาะ; ปิยะดา มณีนิล; สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ
2561แบบจำลองสมการโครงสร้างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวปฎิบัติการจัดการโซ่อุปทานของวิสาหกิจชุมชนนัทที ขจรกิตติยา; มีนา ระเด่นอาหมัด; ดุษฎี นาคเรือง; นิมารูนี หะยีวาเงาะ