Browsing by Author ชฎาภรณ์ สวนแสน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2560Identity of Students in Faculty of Management Sciences, Communication Arts Program in Digital Broadcasting, Yala Rajabhat Universityนิชาวดี ตานีเห็ง; ณัฐพงษ์ หมันหลี; ชฎาภรณ์ สวนแสน; อาซูวัน อาเยะ; สุไลณี อาแล
2562The study of the situation and the trend of radio program broadcasting production for the aged society by mass communication units in Yala Provinceนิชาวดี ตานีเห็ง; ชฎาภรณ์ สวนแสน
2021-03-17กลยุทธ์การสื่อสารที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนธารน้ำทิพย์เชื่อมรอยต่อสามเหลี่ยม เศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ชินีเพ็ญ มะลสิุวรรณ; อิสมาแอ ยีมะแซ; ชฎาภรณ์ สวนแสน; ฎาวีณี ต่วนมูดอ; สาธิตา แก้วเหล็ก; โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ
2562กลยุทธ์การสื่อสารที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนธารน้้าทิพย์เชื่อมรอยต่อสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ; อิสมาแอ ยีมะแซ; ชฎาภรณ์ สวนแสน; ฎาวีณี ต่วนมูดอ; สาธิตา แก้วเหล็ก; โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ
2561การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ในยุคดิจิทัลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาชฎาภรณ์ สวนแสน
2559การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสหกรณ์บีนา จำกัดจรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์; ชฎาภรณ์ สวนแสน
2562การศึกษาสภาพการณ์และแนวโน้มการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อรองรับสังคม ผู้สูงอายุของหน่วยงานสื่อสารมวลชน ในจังหวัดยะลานิชาวดี ตานีเห็ง; ชฎาภรณ์ สวนแสน
2564-02การสื่อสาร สืบสาน และสาธิตการทำขนมพื้นถิ่น “ตูปะ”(ทรงสามเหลี่ยม)ชฎาภรณ์ สวนแสน
2562นักศึกษคณะวิทยาการจัดการ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมรับทุนการศึกษา 10,000 บาท จากการประกวดคลิปวิดีโอ IDEA WOWมาเรียม สารีกามา; อาตีกะห์ แต; นูรมี สามะ; มาเรียม บือซา; ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ; ชฎาภรณ์ สวนแสน; สุไลยา กุวิง; อุษณีย์ พรหมศรียา
2562-09-11นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล ร่วมกับทีมทานตะวันจ้า เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายในโครงการ Deep souy young film makerนครินทร์ หะยีฮามะ; ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ; นิชาวดี ตานีเห็ง; ชฎาภรณ์ สวนแสน; สุไลณี อาแล
2014-12-25พฤติกรรม การ เปิด รับ แรง จูงใจ ความ พึง พอใจ และ การ ใช้ ประโยชน์ จาก ข้อมูล ข่าวสาร บน เว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ ไทย ของ กลุ่ม ผู้ อ่าน ใน เขต กรุงเทพมหานครชฎาภรณ์ สวนแสน; อรนุช เลิศจรรยารักษ
2558พฤติกรรมการเปิดรับสื่อวิทยุกระจายเสียงของประชาชนในจังหวัดยะลาชฎาภรณ์ สวนแสน
2560พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟอเมซอน กรณีศึกษาร้านกาแฟอเมซอนในปั๊มน้ำมัน ปตท. ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลาลาวัณย์ ทิพมาศ; อุษณีย์ พรหมศรียา; ชฎาภรณ์ สวนแสน; ฟาริดา เอ็ลลาฮี
2561พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาชฎาภรณ์ สวนแสน
2561พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ของผู้สูงอายุในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ชฎาภรณ์ สวนแสน
2558รูปแบบการพัฒนาเยาวชนในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ชุมชนตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลาชฎาภรณ์ สวนแสน
2559อัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานิชาวดี ตานีเห็ง; อาซูวัน อาเยะ; ชฎาภรณ์ สวนแสน; สุไลณี อาแล
2560-07-24โครงการ การพัฒนาต้นแบบธุรกิจชุมชนตำบลท่าสาป : กลุ่มนมแพะ กิจกรรม อบรมปฏิบัติการ: การส่งเสริมการขยายเครือข่ายด้วยการเพิ่มสมาชิกกลุ่ม หัวข้อเรื่อง การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสารชฎาภรณ์ สวนแสน
2563-03โครงการมอบความสุข สู่น้องตาดีกาชฎาภรณ์ สวนแสน; ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ; อุษณีย์ พรหมศรียา; อุษณีย์ พรหมศรียา; ศิริวรรณ เจียรชัชวาลวงศ์
2564-02โครงการศูนย์การศึกษาวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ด้านอุตสาหกรรมบริการ ลงพื้นที่ชุมชนปิยมิตร อำเภอเมืองเบตง จังหวัดยะลาชฎาภรณ์ สวนแสน