Please use this identifier to cite or link to this item: http://wb.yru.ac.th/handle/yru/892
Title: ความร่วมมือเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูโครงการ "ครูรัก(ษ์)ถิ่น"
Authors: สมบัติ โยธาทิพย์
Keywords: การประถมศึกษา -- ครูรัก(ษ์)ถิ่น
Issue Date: Sep-2062
Description: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมลงนามในหนังสือความร่วมมือเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูโครงการ "ครูรัก(ษ์)ถิ่น" รุ่นที่ 1 ณ ห้องวีนัส 3 - 4 ชั้น 2 อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เมืองทองธานี โดยมีนายแพทย์สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวต้อนรับและแนะนำกองทุน ซึ่งมี ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ประจำหลักสูตรการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กสศ. กล่าวว่า การผลิตและพัฒนาครูรุ่นใหม่ของสถาบันการศึกษาเพื่อเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูของโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น นั้น สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นสาขาที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการรุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาจะได้รับการบรรจุรับราชการครู ร้อยละร้อย เมื่อจบหลักสูตรตามอัตราการบรรจุ ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับแนวทางการผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
URI: http://wb.yru.ac.th/handle/yru/892
Appears in Collections:4.10 MOUItems in YRU Wisdom Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.