Please use this identifier to cite or link to this item: http://wb.yru.ac.th/handle/yru/845
Title: นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจอาหารฮาลาล
Authors: กำมีซี ยะปา
อรุณี สูเลาะ
มัยมูนะห์ แวหะยี
ฟารีดา สาและเล๊าะ
สุฮัยลา บาเหะ
Keywords: รางวัลชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจอาหารฮาลาล -- แผนธุรกิจอาหารฮาลาล
Issue Date: 19-Aug-2556
Description: นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ประกอบด้วย นายกำมีซี ยะปา นางสาวอรุณี สูเลาะ นางสาวมัยมูนะห์ แวหะยี นางสาวฟารีดา สาและเล๊าะ และนางสาวสุฮัยลา บาเหะ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดแผนธุรกิจขนาดเล็กประกอบการอาหารฮาลาล ซึ่งจัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์อาหาฮาลาล ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ในการประกวดครั้งนี้ นักศึกษาเลือกหัวข้อแผนธุรกิจ "หัวข้าวเกรียบ" ซึ่งเป็นอาหารขบเคี้ยวพื้นบ้านที่นิยมรับประทานกันทั่วไปในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นักศึกษาเลือกพัฒนาจากเดิมหัวข้าวเกรียบที่หั่นเป็นชิ้นบางเป็นแท่งสี่เหลี่ยมยาวขนาด 1x1x8 เซนติเมตร คล้ายมันฝรั่งทอด บรรจุขายเป็นชุดพร้อมน้ำจิ้ม โดยมีทีมร่วมประกวดอีก 4 ทีม ได้แก่ ผักปลอดสารพิษ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ไก่เนื้อเพื่ออาชีพ (วิทยาลัยประมงปัตตานี) โรตีสมุนไพร (วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี) และเห็ดทอด (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์อัปสร อีซอ และคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการที่ให้คำปรึกษาแนะนำการเขียนแผนธุรกิจในครั้งนี้
URI: http://wb.yru.ac.th/handle/yru/845
Appears in Collections:2.9 รางวัล/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04.jpg66.83 kBJPEGView/Open
05.jpg67.48 kBJPEGView/Open


Items in YRU Wisdom Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools