Please use this identifier to cite or link to this item: http://wb.yru.ac.th/handle/yru/778
Title: นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการโรงเรียนทำหนังวัฒนธรรม
Authors: ปทิตตา ดิษฐโส
นูรี ยะดิง
รอยฮาน สาและ
เจ๊ะซูไฮมี แซมา
อัรฟาน มะดือราแว
ซารีม๊ะ หะยี
ศิริชัย นามบุรี
มารีย่า มุงยีปิ
Keywords: รางวัลรองชนะเลิศ
Issue Date: 7-Sep-2555
Description: เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานการทำหนังสารคดีวัฒนธรรม ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีการฉายผลงานและพิธีมอบรางวัล ซึ่งผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ชั้นปีที่ 3 ประกอบด้วย นางสาวปทิตตา ดิษฐโส นางสาวนูรี ยะดิง นางสาวรอยฮาน สาและ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ (ค.บ. 5 ปี) ประกอยกด้วย นายเจ๊ะซูไฮมี แซมา นายอัรฟาน มะดือราแว นางสาวซารีม๊ะ หะยี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กับหนังสารคดีเรื่อง “สำเนียงพิเทน” เป็นหนังสารคดีทางวัฒนธรรมตามโครงการบูรณาการและขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาแบบยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2554 มีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ คือ ดร.ศิริชัย นามบุรี และ อ.มารีย่า มุงยีปิ โดยได้รับโล่รางวัลของกระทรวงวัฒนธรรม เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
URI: http://wb.yru.ac.th/handle/yru/778
Appears in Collections:2.9 รางวัล/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IMG_0565.JPG3.84 MBJPEGView/Open
IMG_0575.jpg676.23 kBJPEGView/Open
IMG_0634.JPG2.97 MBJPEGView/Open


Items in YRU Wisdom Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools