Please use this identifier to cite or link to this item: http://wb.yru.ac.th/handle/yru/652
Title: นักศึกษาหลักสูตรสัตวศาสตร์และหลักสูตรเกษตรศาสตร์คว้ารางวัลในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาทางด้านเกษตรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
Authors: อัลอัดริส ดือราแม
อุสมาน เจะซู
ฮานิฟา สะตะยอ
มะยากี คาเร็ง
อาวี ตาเยะ
มาซูมัน ตูแป
มัรญานี เหมโคกน้อย
นูรีซัน หมะมะซางอ
รุสนาณี อาแว
จักร์รินทร์ เทศอาเส็น
สาปีนะห์ ดะแซสาเมะ
อามีเนาะ แวดือราแม
คอรีเยาะ แวสะมาแอ
ซีลาวาตี สาแม
ฟัรฮัม วาหะ
ฟาอีฟ หะยีหมัด
อัสมา ดือราเซะ
อิรฟาน มะแตหะ
อูมัยยะห์ ยูโซะ
จินดาวรรณ มะยะ
คอสานะห์ ตาฮา
อาสือมะห์ กอเน็ง
นัซริน เปาะแต
การีมะห์ ดวงสาเมาะ
ปัทมาวาตี วายุ
รุสนาณี อาแว
ฮากิม โล๊ะซา
มูฮัมหมัด สาแลมะ
ซากีฟุดดีน บาซา
Issue Date: 26-Jan-2562
Description: เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 นักศึกษาหลักสูตรสัตวศาสตร์และหลักสูตรเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาทางด้านเกษตรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัยยะลา คณะเกษตรศาสตร์ และวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และแผนกวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ โดยในภาคกลางวัน มีกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาจากตัวแทนทั้ง 4 หน่วยงานที่เข้าร่วม และมีการแข่งขันทักษะทางการเกษตรและการประมงรวม 13 ประเภท ได้แก่ การพูดในที่ชุมชน การจัดทำแผนธุรกิจ การตอบปัญหาทางการเกษตร การคิดค้นนวัตกรรมทางการเกษตร การเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ การอัดก้อนเชื้อเห็ด การจัดสวนถาด การจัดตู้ปลา การเก็บเชือกเข้าห่วง การตัดแต่งซากสัตว์ปีก การขยายพันธุ์พืช การเข้าด้ามจอบและเตรียมแปลงปลูก และการแข่งขันล้มโค ส่วนในภาคกลางคืน จะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจในวิถีทางวัฒนธรรมของกันและกัน และงานเลี้ยงเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษาแต่ละสถาบัน อันจะนำไปสู่ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากร และองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่ชายแดนใต้ให้เกิดความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป สำรับผลการแข่งขัน นักศึกษาหลักสูตรสัตวศาสตร์และหลักสูตรเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สามารคว้ารางวัลได้ ดังนี้ - รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการเก็บเชือกเข้าห่วง นายอัลอัดริส ดือราแม และนายอุสมาน เจะซู - รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะคิดค้นนวัตกรรมทางการเกษตร นางสาวฮานิฟา สะตะยอ นายมะยากี คาเร็ง และนายอาวี ตาเยะ - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการพูดในที่ชุมชน นายมาซูมัน ตูแป - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตร นางสาวมัรญานี เหมโคกน้อย และนางสาวนูรีซัน หมะมะซางอ - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการเข้าด้ามจอบและเตรียมแปลงปลูก นางสาวรุสนาณี อาแว และนายจักร์รินทร์ เทศอาเส็น - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการอัดก้อนเชื้อเห็ด นางสาวสาปีนะห์ ดะแซสาเมะ และนางสาวอามีเนาะ แวดือราแม - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการจัดตู้ปลา นางสาวคอรีเยาะ แวสะมาแอ นางสาวซีลาวาตี สาแม และนายฟัรฮัม วาหะ - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตร นายฟาอีฟ หะยีหมัด และนางสาวอัสมา ดือราเซะ - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการจัดสวนถาด นายอิรฟาน มะแตหะ และนางสาวอูมัยยะห์ ยูโซะ - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการขยายพันธุ์พืช นางสาวจินดาวรรณ มะยะ และนางสาวคอสานะห์ ตาฮา - รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ นางสาวอาสือมะห์ กอเน็ง - รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะการจัดทำแผนธุรกิจ นางสาวนัซริน เปาะแต และนางสาวการีมะห์ ดวงสาเมาะ - รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะการอัดก้อนเชื้อเห็ด นางสาวปัทมาวาตี วายุ - รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะการคล้องโคและล้มโค นางสาวรุสนาณี อาแว นายฮากิม โล๊ะซา นายมูฮัมหมัด สาแลมะ และนายซากีฟุดดีน บาซา
URI: http://wb.yru.ac.th/handle/yru/652
Appears in Collections:2.9 รางวัล/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20190127190705.jpg209.66 kBJPEGView/Open
20190127190753.jpg255.3 kBJPEGView/Open
20190127190757.jpg230.66 kBJPEGView/Open
20190127190805.jpg333.81 kBJPEGView/Open
20190127190826.jpg219.06 kBJPEGView/Open
20190127190837.jpg306.72 kBJPEGView/Open
20190127190841.jpg348.92 kBJPEGView/Open
20190127190845.jpg225.56 kBJPEGView/Open
20190127190849.jpg280.88 kBJPEGView/Open
20190127190853.jpg330.65 kBJPEGView/Open
20190127190856.jpg314.12 kBJPEGView/Open
20190127190900.jpg179.61 kBJPEGView/Open
20190127190905.jpg183.7 kBJPEGView/Open
20190127190921.jpg193.54 kBJPEGView/Open
20190127190928.jpg178.66 kBJPEGView/Open
20190127190933.jpg171.46 kBJPEGView/Open
20190127190941.jpg79.03 kBJPEGView/Open
20190127190945.jpg97.88 kBJPEGView/Open
20190127190953.jpg80.72 kBJPEGView/Open
20190127191015.jpg251.62 kBJPEGView/Open
20190127191019.jpg105.24 kBJPEGView/Open
20190128084132.jpg252.29 kBJPEGView/Open
20190128084157.jpg253.33 kBJPEGView/Open
20190128084205.jpg270.37 kBJPEGView/Open
20190128084213.jpg243.15 kBJPEGView/Open
20190128084220.jpg264 kBJPEGView/Open
20190128084229.jpg246.23 kBJPEGView/Open
20190128084238.jpg254.71 kBJPEGView/Open
20190128085339.jpg274.13 kBJPEGView/Open
20190128085348.jpg277.22 kBJPEGView/Open
20190128085356.jpg279.21 kBJPEGView/Open
20190128085405.jpg279.69 kBJPEGView/Open
20190128085415.jpg297.87 kBJPEGView/Open
20190128085427.jpg292.79 kBJPEGView/Open
20190128085435.jpg290.75 kBJPEGView/Open
20190128085443.jpg272.42 kBJPEGView/Open
20190128085450.jpg275.3 kBJPEGView/Open
20190128085459.jpg280.41 kBJPEGView/Open
20190128085509.jpg277.91 kBJPEGView/Open
20190128085516.jpg273.57 kBJPEGView/Open
20190128085523.jpg271.27 kBJPEGView/Open
20190128085530.jpg273.46 kBJPEGView/Open
20190128085537.jpg272.25 kBJPEGView/Open
20190128085545.jpg268.91 kBJPEGView/Open
20190128085552.jpg270.85 kBJPEGView/Open
20190128085559.jpg268.38 kBJPEGView/Open
20190128085608.jpg271.38 kBJPEGView/Open
20190128085615.jpg269.59 kBJPEGView/Open
20190128085623.jpg269.08 kBJPEGView/Open
20190128085631.jpg272.01 kBJPEGView/Open


Items in YRU Wisdom Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools