5.3 บทความวิจัย Faculty/Department home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2559-04-24ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและค่านิยมร่วมในการดำเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เวคิน วุฒิวงศ์
2530ร็องเง็งสุภา วัชรสุขุม
2560ความสำเร็จในการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชนศรีประไพ อุดมละมุด; ซูลฟีกอร์ มาโซ; สมบัติ โยธาทิพย์; อานนท์ มุสิกวัณณ์; แวมามุ แวหะมะ
2559ภาษาและฉันทลักษณ์ในเพลงเรือภาคใต้ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ
2560ทัศนคติต่อความสำคัญของภาษามลายูในประชาคมอาเซียนและแนวทางการพัฒนาการสอนภาษามลายูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาซำสีนาร์ ยาพา; อาซียะ วันแอเลาะ; มะนาวาวี มามะ; นุรฮูดา สะดามะ; อัฟฟาน สามะ
2060ข้อพิจารณาถึงสภาพร้ายแรงในการพิจารณาทางปกครองของสภาสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐเอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล; คเณศ รัตนวิไล; ฐานนท์ มณีนิล; สิริพัฒน์ รันดาเว; วานิช ทองเกตุ
2560ความต้องการในการศึกษาต่อสาขาวิชาภาษาอาหรับในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ปี พ.ศ. 2559-2560รอมยิ มอหิ
2559-04-24บทบาทของผู้นําชุมชนในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ของกลุ่มเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มะพาริ กะมูนิง; มารุยูกี รานิง; ตายูดิน อุสมาน
2559-04-24การจัดการป่าชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสถานการณ์ความไม่สงบตายูดิน อุสมาน; มะพาริ กะมูนิง; ยะพา เจะนิ; สุไลมาน หะโมะ
2559-01-30แนวทางการจัดทำกลยุทธ์ทางการตลาดนกเขาชวา กรณีศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สุพัตรา รุ่งรัตน์
2559-07-07การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กกรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล : ศึกษากรณี เทศบาลนครยะลาสุปรีญา นุ่นเกลี้ยง; ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์
2559-07-07แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกกำกับดูแล ติดตามตรวจสอบและวัดผลงานการบริการกิจการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมมาภิบาล : ศึกษากรณี เทศบาลตำบลในจังหวัดยะลาศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์; สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง
2557ปัญหาของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 13 of 13