5.1 วิจัย Faculty/Department home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2559ปัญหาการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของรัฐในพื้นที่ชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง พ.ศ.2547-2557วันฮารงค์ บินอิสริส
2555ปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักเรียนนักศึกษาไทยเชื้อสายมลายูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สุภา วัชรสุขุม
2558วิเคราะห์ความแตกต่างการเรียนรู้ของปัจเจกบุคคลในการเรียนภาษามลายู (มาตรฐาน) ซึ่งเป็นภาษาที่สองของนักศึกษาหลักสูตรภาษามลายูในมหาวิทยาลัยสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไซนีย์ ตำภู; ซามียะห์ บาเละ; ซำสีนาร์ ยาพา
2558การสร้างโปรแกรมการเรียนรู้คำศัพท์และการออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยสื่อมัลติมีเดียของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ชัญญาพัชญ์ จริงจิตเจริญชัย
2555การพัฒนาลวดลายปักผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ด้วยโปรแกรม GSPสุภา ยธิกุล
2554ความคาดหวังของประชาชน ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ต่อการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาสุพัตรา รุ่งรัตน์; ศรีประไพ อุดมละมุล; นินุสรา มินทราศักดิ์; ซูลฟีกอร์ มาโซ
2553การออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา เทคนิคการถ่ายภาพเพื่องานออกแบบ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสุพร สุนทรนนท์; วินัย แคสนั่น; ธนภัทร นาคิน
2553ความสามารถและปัญหาในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลายะพา เจะนิ
2556ความเข้าใจในการนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในท้องถิ่น กรณีศึกษา : ประชาชนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีเวคิน วุฒิวงศ์
2553ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาชุมชนภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษกิจ สังคมและการพัฒนาพื้นที่พิเศษสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เวคิน วุฒิวงศ์
2557รูปแบบการสร้างสังคมสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยผ่านกระบวนการของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดตายูดิน อุสมาน
2556การจัดการป่าชุนชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสถานการณ์ความไม่สงบตายูดิน อุสมาน
2554เทคนิคและกระบวนการจัดการความขัดแย้งในสังคมพหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตายูดิน อุสมาน
2555รูปแบบและวิธีการพัฒนาเยาวชนเพื่อความมั่นคงของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สมบัติ โยธาทิพย์
2553การพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสถานการณ์ความไม่สงบสมบัติ โยธาทิพย์
2560ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์บนเว็บไซต์ยูทูบดอทคอมของนักศึกษาระดับอนุปริญญาในวิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้สุนันทา แก้วสามเขียว
2557การสร้างแบบฝึกทักษะการใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-อังกฤษ เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนวิชาเอกภาษาอังกฤษศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2วันทนี แสงคล้ายเจริญ
2557บทบาทเพลงพื้นบ้านดิเกร์ฮูลูในการเสริมสร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนใต้ยะพา เจะนิ; วันฮารงค์ บินอิสเรส; ตายูดิน อุสมาน
2557การพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นูรีดา จะปะกียา; ชุติมา คำแก้ว; ซูลฟีกอร์ มาโซ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 19 of 19