4.3 บทความวิจัย Faculty/Department home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2558ผู้บริหารกับการพัฒนาตนด้วยการรู้จักตนเองและตระหนักในความมีคุณค่าแห่งตนนิตยา เรืองแป้น
2558ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะการคิดนอกกรอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-
2559ความยั่งยืนแบบเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา
2559-09ผลของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอนแบบทวิภาษาโดยภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อของ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาฟารีดา สุบินวิภู
2559-09การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพตนเอง ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินของ โรงพยาบาลสุคิริน ด้วยเทคนิคการวางแผนแบบมีส่วนร่วม (AIC)บุญสิทธ์ ไชยชนะ
2560-04-11PENGARUH KARYA ULAMA PATANI TERHADAP PENDIDlKAN DI ALAM MELAYUอับดุลรอแม สุหลง
2556MetrosexualSamsoo Sa-U
2556Globalization and Educational ChangeSamsoo Sa-U
2556การใช้แผนที่ความคิดและการทดสอบย่อยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในรายวิชาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาปราณี หลำเบ็ญสะ
2556การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้สาระอัล-กรุอานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อุไรรัตน์ ยามาเร็ง; อับดุลฮากัม เฮงปิยา; อับโดรอสัก มะลาเฮง
2556ผลการใช้คำคล้องจองและเพลงสองภาษาที่มีต่อทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้กมลรัตน์ คนองเดช
2555รูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ของสถาบันอุดมศึกษาศภุลักษณ์ สินธนา; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; อรวรรณ กมล
2556ลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ประสบการณ์ในงาน และสถานการณ์ความไม่สงบกับความผูกพันต่อองค์กรของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์
2556ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับการบริหารงานตามภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จรุณี เก้าเอี้ยน
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 14 of 14