4.1 วิจัย Faculty/Department home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2561พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการในโรงเรียนเรียนรวมจังหวัดยะลาพุมพนิต คงแสง; ชูจิตต์ เหล่าเจริญสุข
2561ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร สำหรับนักศึกษาผู้หญิงคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานุสรัน เฮาะมะ
2561-09รายงานวิจัยศึกษาผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอับดุลฮาลิม อาแด; อิบบรอเฮง อาลฮูเซน
2561การจัดการเรียนรู้รายวิชาการบูรณาการศาสตร์อิสลามกับศาสตร์ทั่วไปโดยใช้โครงงานเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษายามีละห์ โต๊ะแม
2561การให้คำปรึกษาตามทฤษฎีคุณลักษณะ-องค์ประกอบเพื่อพัฒนาการรู้จักตนเองด้านการศึกษาและอาชีพของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสจังหวัดยะลาจันจลี ถนอมลิขิตวงศ์; สมฤดี ปาละวัล
2560-08การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยเป็นฐาน รายวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการสอนอิสลามศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 2559อุไรรัตน์ ยามาเร็ง
2558ภาวะผู้นำเชิงปริวรรตเพื่อการจัดการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์
2555การปฏิบัติการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของกลุ่มมหาวิทยาลัยเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้นิตยา เรืองแป้น
2555การพัฒนาฐานข้อมูลการบริหารจัดการการศึกษาและการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามแนวสันติศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกสรี ลัดเลีย
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 9 of 9