2.4 วิจัย Faculty/Department home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 254
Issue DateTitleAuthor(s)
2561อัต ลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ กระจูด ใน พื้นที่ จังหวัด นราธิวาสชินีเพ็ญ มะลิ สุวรรณ
2561โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจSMEs ของไทยนันทรัตน์ นามบุรี
2561การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตอาหารฮาลาลในเขตสามจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อสร้างความสามารถการแข่งขันทางการค้าสู่สากลนันทรัตน์ นามบุรี; สันติ อารักษ์คุณากร; ไญยิกา ยอดสุดเอียม; อัลอามีน มะแต; อาดัม ไกรสุทรังค์; มนัส สุทธิการ; ฮาซียะห์ ดอรอแซ
2545ความต้องการศึกษาของประชาชนที่มีต่อวิทยาลัยชุมชน จังหวัดยะลานัทที ขจรกิตติยา
2558ความยั่งยืนแบบเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นัทที ขจรกิตติยา; อัปสร อีซอ; รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา; เวคิน วุฒิวงศ์; ดุษฎี นาคเรือง
2561ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาและรักษาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ของกำลังพลกองทัพภาคที่ 4 กองทัพบกไทยชมพูนุท ศรีพงษ์; สันติ อารักษ์คุณากร; ปิยะดา มณีนิล; สัสดี กำแพงดี
2559การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสหกรณ์บีนา จำกัดจรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์; ชฎาภรณ์ สวนแสน
2563รายงานวิจัยการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปจังหวัดนราธิวาส ตามโครงการพระบรมราโชบายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาศุภมาส รัตนพิพัฒน์; อัปสร อีซอ; ปวีณา เจะอารง; รอมซี แตมาสา
2563รายงานวิจัยการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปจังหวัดปัตตานี ตามโครงการพระบรมราโชบายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาปวีณา เจะอารง; อัปสร อีซอ; ศุภมาศ รัตนพิพัฒน์; ธีรยุทธ มูเล็ง; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์
2563รายงานวิจัยการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปจังหวัดยะลา ตามโครงการพระบรมราโชบายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอัปสร อีซอ; ปวีณา เจะอารง; ศุภมาศ รัตนพิพัฒน์; รอมซี แตมาสา
2563รายงานวิจัยตู้ปันสุข : วิถีปกติใหม่ ยุคโควิด-19อุษณีย์ พรหมศรียา; อัปสร อีซอ
2563ผลิตภัณฑ์น้ำเกลือแร่จากผลตระขบธัญญานีย์ สินทวี
2561พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ของผู้สูงอายุในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ชฎาภรณ์ สวนแสน
2562ประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์อิสลามในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยวสันตนาวิน หรินทร์ปพนวิช; ฮาซียะห์ ดอรอแซ; อัลอามีน มะแต; จารินี วัฒนไทย
2563การศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบตะกาฟุลของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)ฮาซียะห์ ดอรอแซ; อัลอามีน มะแต; วสันตนาวิน หรินปพนวิชญ์
2559การศึกษาอัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอุษณีย์ พรหมศรียา; ลาวัณย์ ทิพย์มาศ; อับดุลเราะห์มาน สาและ; จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์
2560ปัญหาและความต้องการเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายของ ผู้ประกอบการโอทอป 5 ดาว ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลาอุษณีย์ พรหมศรียา; อัปสร อีซอ; ลาวัณย์ ทิพย์มาศ; สุไลยา กุวิง; อับบ๊าส พาลีเขตต; วุฒิชัย คงยัง
2547ทัศนคติและพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทสมุนไพรลดความอ้วน (ศึกษากรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ )อัปสร อีซอ
2550การพัฒนารูปแบบการสอนแบบเกมในการจัดการเรียนการสอน สายวิชาการตลาด (ศึกษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภูมิศาสตร์ภาคใต้)อัปสร อีซอ
2551การพัฒนาชุดนักศึกษามุสลิมหญิง (ฮิญาบ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภูมิศาสตร์ภาคใต้อัปสร อีซอ; นัทที ขจรกิตติยา
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 254