2.9 รางวัล/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ Faculty/Department home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 36
Issue DateTitleAuthor(s)
2562-02-06อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ รับรางวัลเหรียญทองแดงโครงการรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562ฮาปีซา ปูเตะ; อัสมาร์ กอแน็ง; ดาริกา จาเอาะ
2562-02-14นักศึกษาคณะวิทย์ฯ คว้า 5 รางวัลวันราชภัฏ 62ฟารุก ซิ; อานัส เบ็ญฮาวัน; อับดุลการีม มะดีเยาะ; เบญจวรรณ พุทธฤทธิ์; อาสมิง ปูลา
2562-02-08อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทย์ฯ คว้ารางวัลในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบูรณาการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”กมลทิพย์ กรรไพเราะ; นาซีลา เส็นติระ; มะซอฮีดี บราเฮง; กัณฐิกา ฉายศรี; นาซอพ๊ะ สะเอ๊ะ; ปิยศิริ สุนทรนนท์; ลิลลา อดุลยศาสน์; กุลธิดา วาหะ; อุไรวรรณ บัวทอง; นูรฮีดายะห์ มะแอ; ไซนะ มูเล็ง; นฤมล ทองมาก; เมธิยา หมวดฉิม; ซันวานี จิใจ; นาซีเราะห์ แวดอเลาะ; รอฮานีย์ เปาะเยะ; ดาริกา จาเอาะ
2562-02-05นักศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562อานัส เบ็ญฮาวัน; อัสรี ยูโซะ
2562-01-26นักศึกษาหลักสูตรสัตวศาสตร์และหลักสูตรเกษตรศาสตร์คว้ารางวัลในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาทางด้านเกษตรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อัลอัดริส ดือราแม; อุสมาน เจะซู; ฮานิฟา สะตะยอ; มะยากี คาเร็ง; อาวี ตาเยะ; มาซูมัน ตูแป; มัรญานี เหมโคกน้อย; นูรีซัน หมะมะซางอ; รุสนาณี อาแว; จักร์รินทร์ เทศอาเส็น; สาปีนะห์ ดะแซสาเมะ; อามีเนาะ แวดือราแม; คอรีเยาะ แวสะมาแอ; ซีลาวาตี สาแม; ฟัรฮัม วาหะ; ฟาอีฟ หะยีหมัด; อัสมา ดือราเซะ; อิรฟาน มะแตหะ; อูมัยยะห์ ยูโซะ; จินดาวรรณ มะยะ; คอสานะห์ ตาฮา; อาสือมะห์ กอเน็ง; นัซริน เปาะแต; การีมะห์ ดวงสาเมาะ; ปัทมาวาตี วายุ; รุสนาณี อาแว; ฮากิม โล๊ะซา; มูฮัมหมัด สาแลมะ; ซากีฟุดดีน บาซา
2562-01-08นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับดีและดีมาก โครงการสัมมนาทางวิชาการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 19นาตาซา อับดุลเลาะ; นูรกัรตีนี สะบูดิง; ปัทมา พิศภักดิ์; นาซีเราะห์ แวดอเลาะ; รอฮานีย์ เปาะเยะ; ซูไวบะห์ กาเซ็ง; ดาริกา จาเอาะ
2561-12-18อาจารย์หลักสูตรสัตวศาสตร์รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ดีเด่น การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยฟาฏอนีบุคอรี มะตูแก
2561-12-02นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษาได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ EPUB 3 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศมะรอกิ มามะ; นัสริน โซ๊ะสะอิ; อิมรอน สุหลง; แพรวศรี เดิมราช
2561-11-10ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล ได้รับรางวัล "ครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์"ฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล
2561-08-13นักวิจัยสาขาคอมพิวเตอร์ ในนามตัวแทน มรย. คว้ารางวัลชมเชยจากเวที Thailand Research Expo 2018 Awardมูนีเร๊าะ ผดุง; แพรวศรี เดิมราช; อัจฉราพร ยกขุน; วันชนะ พรหมทอง; สุวีนา ยูโซ๊ะ
2561-10-19นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา รับทุน "เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018" จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยอับดุลการีม มะดีเยาะ
2561-09-17นักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดกิจกรรมโครงการเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8ฮานิฟา สะตะยอ; ฮายาตี อาลีกาจิ; อิสมันตร์ มะเกะ
2561-09-09นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันนำเสนอไอเดียการแก้ปัญหานาร้างฟารีดา ทาเฮ; รอยฮาน แวนาแว; ฮาสานี โตะกูตือเงาะ; กัรตีนี ยาโงะ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว
2560-01-11อาจารย์หลักสูตรเคมีรับรางวัลชนะเลิศ The 2nd PERF YRU 2016 (สายวิชาการ)ประยูร ดำรงรักษ์
2560-10-18อาจารย์คณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านการศึกษาในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ของเครือข่าย 3 มหาวิทยาลัย มฟน. มรย. และ มนร.ลิลลา อดุลยศาสน์
2560-12-27คณะวิทย์ฯเหมา 2 รางวัลชนะเลิศ “THE PERF YRU 2017” สายวิชาการและสายสนับสนุนศิริชัย นามบุรี; อนันท์ ดอเลาะ
2561-03-27คณาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ฯ การอาหาร ได้รับรางวัลดีมาก ในหัวข้อบทความวิจัยรับใช้สังคม งานประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10จริยา สุขจันทรา; สุธีรา ศรีสุข; กมลทิพย์ กรรไพเราะ
2561-03-23คณบดีคณะวิทย์ฯ คว้ารางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี 2561ลิลลา อดุลยศาสน์
2561-05-08อาจารย์หลักสูตรเคมีได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28อรวรรณ ทิพย์มณี
2561-07-18อาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คว้า 2 รางวัล บทความดีเด่น งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 RMUTRconอิสมาแอ ล่าเตะเกะ; อับดุลเลาะ บากา; อิสมาแอ กือจิ; วการีมะห์ สะดียามู; อับดุลบาซิ สะแม็ง; ฟานาเดีย สะอิ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 36