2.9 รางวัล/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ Faculty/Department home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 71
Issue DateTitleAuthor(s)
2562-07-20อาจารย์คณะวิทย์ฯ คว้ารางวัลบทความวิจัยดีเด่น งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 (NEUNIC2019)วรรณกัษมา ฮารน
2562-07-10อาจารย์คณะวิทย์ฯ คว้า 2 รางวัลนักวิจัยดีเด่น งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562อิสมะแอ เจ๊ะหลง; มูนีเร๊าะ ผดุง
2562-06-20อาจารย์คณะวิทย์ฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ “THE PERF YRU 2018” สายวิชาการศิริชัย นามบุรี
2557-03-10นักศึกษาหลักสูตรชีววิทยาได้รับรางวัลชมเชยการนำเสนผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์เซาดะห์ ดอกา; รอยดา หะนะกาแม; ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย; มัสวารี มะดีเยาะ; นูรฮูดา มาหายาดิง; ศศิธร พังสุบรรณ
2556-12-22นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดแนวคิดการพัฒนาอาหาร OTOP จังหวัดชายแดนใต้สู่ตลาด AECเปาซียะ สาเมาะ; นูรีฮัน แวกือจิ; ฮาฟิซ สาเล็ง; อิควาน บาโง
2556-10-16นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2556หาลาตี มะดอเลาะ; ซานูรา อาลี; ซัลวา ยะฝาด; ฮานูนา หลีหม๊ะ; ซัลมา สาหัดสะตำ; ไซนะ มูเล็ง; มารีแย เจ๊ะอุเซ็ง; ฮาลีเมาะ เจะนิ; ซูรีนา อาแว
2556-08-25นักศึกษาสาขาวิชาเคมีได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมจากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิมาซีเตาะ วิชา
2556-11-22นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมูฮำมัดคอยรี หะยีบากา; นัสรู ตือง๊ะ; อารีฟ อุเซ็ง; ซุลกิพลี กาซอ; สมกรณ์ ชัยวรากรณ์; อีลีหย๊ะ สนิโซ
2556-08-19นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจอาหารฮาลาลกำมีซี ยะปา; อรุณี สูเลาะ; มัยมูนะห์ แวหะยี; ฟารีดา สาและเล๊าะ; สุฮัยลา บาเหะ
2556-08-19อาจารย์หลักสูตรฟิสิกส์รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 “รวมพลังสร้างสรรค์งานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทย”อาบีดีน ดะแซสาเมาะ
2556-04-22คณบดีคณะวิทย์ฯ รับมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านการบริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาวิชิต เรืองแป้น
2556-03-14นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คว้ารางวัลในการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิตวันซามัน มุซายี; รอซาลี กายอ
2556-03-06นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คว้ารางวัลในโครงการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 ของสถาบันอุดมศึกษาอันวา หะยีบากา; อิบรอเฮง จารง; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ; โพซี วาจิ; ซูฮายา หะยีหามะ; รอซาลี กายอ; วันซามัน มุซายี; รุสลี สามะลาแล; อุสมาน กาเดาะ; กัสมีรา กูโน; อีลีหย๊ะ สนิโซ; ซุลกิพลี กาซอ; มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา; ซากียะห์ โต๊ะโด; ฟาดีละห์ อูมา; อสุรินทร์ มะเด็ง; นัสรู ตือง๊ะ; มารียานี แมแลแมง; สมกรณ์ ชัยวรากรณ์
2556-02-23นักศึกษาคณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลในเวทีนำเสนอผลงานวิชาการวิจัยนักศึกษา ประจำปี 2555โพซี วาจิ; ซูฮายา หะยีหามะ; นูรีนา มะมิง; นูรีซัน สะยาดะ; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ; รุสลี สามะลาแล; อุสมาน กาเดาะ; อีลีหย๊ะ สนิโซ; นูซาอาด๊ะ มะยิ; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; ศิริชัย นามบุรี; วันชนะ พรหมทอง
2556-02-14บุคลากรคณะวิทย์ฯ รับรางวัลบุคลากรตัวอย่างแห่งปี วันราชภัฏ 56สุพรรณวดี ประสงค์; อีลีหย๊ะ สนิโซ; รุสนี กาแมแล
2556-02-22สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี PDCAมูฮำมัดคอยรี หะยีบากา; ฟิตเราะห์ หะยีบารอเฮง; สุพรรณี เจ๊ะซู; นัสรู ตือง๊ะ; ศิริชัย นามบุรี; ธีรกานต์ ชาญณรงค์; รุสนี กาแมแล; นิลดา เจะแว
2555-12-27อาจารย์หลักสูตรเคมีรับโล่รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ”เฉลิมยศ อุทยารัตน์
2555-12-19คณบดีคณะวิทย์ฯ รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร “บุคคลตัวอย่างแห่งปี" ประจำปี 2555 สาขาบริหารการศึกษาวิชิต เรืองแป้น
2555-11-29นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์รับ 5 รางวัล การประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ดีเด่นจังหวัดยะลา ประจำปี 2555พารีดา ดีเย๊าะ; ฮารตีนี เจะลี; ธนากร ปามุทา; จันทนา มีชัยชนะ; มูฮัมหมัดฮุสนี หะยียูโซะ; นาซีบ๊ะ มานิ; ฮุสณา ตาเยะ; ศิริชัย นามบุรี; สูฮัยลา บินสะมะแอ; นิลดา เจะแว; อารีพะ ดอกอ; สีตีรอฮานี คามิส; อัรฟาน มะดือราแม; ปทิตตา ดิษฐโส; รุสนี กาแมแล
2555-09-07นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการโรงเรียนทำหนังวัฒนธรรมปทิตตา ดิษฐโส; นูรี ยะดิง; รอยฮาน สาและ; เจ๊ะซูไฮมี แซมา; อัรฟาน มะดือราแว; ซารีม๊ะ หะยี; ศิริชัย นามบุรี; มารีย่า มุงยีปิ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 71