2.9 รางวัล/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ Faculty/Department home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 94
Issue DateTitleAuthor(s)
2563-02-19นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ คณะวิทย์ฯ มรย. คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่าดีเยี่ยม ด้านดาราศาสตร์ งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ : GLOBE CODINGนูรสีบา มูซอ; สมกรณ์ ชัยวรากรณ์
2563-02-28นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ คณะวิทย์ฯ มรย. คว้า 4 รางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 (NCST 2020) “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”ไอนีย์ สาเก็ง; สากีหนะ ซาร์; ปาวีณา ดุลยเสรี; อาอีเสาะ สือรี; มูรีนี ดอเฮง; ดาริกา จาเอาะ; อีลีย๊ะ หลงเน๊าะ; อัสมา สายอ; อรญาณีย์ เจะปอ
2563-02-06คณะวิทย์ฯ มรย. คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ดีเด่นและดี งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 (NSCIC 2020) "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสังคม"ซอพียะห์ โต๊ะดียอ; ลิลลา อดุลยศาสน์; วรพจน์ แซ่หลี; อรวรรณ ทิพย์มณี; ฮาลีเม๊าะ นิตา; อนิศดา มะนุง; ฮาหยาด โต๊ะเส็น; นูรฮูดา สะมาแอ; อีลีหย๊ะ สนิโซ; คอรีเยาะ ปาแนจะกะ; ซุไรดา ลีปะ; ปาวีณา ดุลยเสรี; ยัสมูน สาและ; นูรูลฟารีซา บินยาโก๊ะ; มูนีเร๊าะ ผดุง; นูอาฟีซา ตีเย๊าะ; ซีตีฮามีเนาะ ดือเระซอ; วารุณี หะยีมะสาและ; ยาสมีน เฮงปียา; โรสมีนี อากาปาแย; อัจฉราพร ยกขุน; นาซีเราะ เจะมะ; ลลิดา โต๊ะหมาน; โซฟีลาน มะดาแฮ
2563-02-02อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์คว้ารางวัลเหรียญเงิน โครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2020 (I-New Gen Award 2020) ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563”ซีตีพาตีเมาะ ยีสาแม็ง; รุสนา ดอรอแต; ดาริกา จาเอาะ
2562-11-25นักศึกษาคณะวิทย์ฯ คว้า 5 รางวัล การประกวดนวัตกรรมในงาน Youthpreneur Revolution and Innovation Challenge 2019 ณ University Malaysia Kelantan ประเทศมาเลเซียรุสนาณี อาแว; ฟัรฮัม วาหะ; อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์; นิราณี บือราเฮง; อิรหัม กือจิ; นิลาวัลย์ นิดือมอง; ภัทรวดี เอียดเต็ม; กูไลลา กุหนิ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; นูรีซัน ฮูเซ็น; นุชเนตร ตาเย๊ะ; มัรญาณี เหมโคกน้อย; มูฮัมมัดลุตฟีร์ อาเกะ; สุวรรณา ทองดอนคำ
2559-04-24อาจารย์คณะวิทย์ฯ รับรางวัลผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 “สร้างสรรค์งานวิจัยจากคลังปัญญาท้องถิ่นสู่สากล”พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์
2559-05-27สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์ฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมที่ดีกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ฮุดา ดีเยาะ
2559-05-14คณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลในการนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายวิจัยสังคมระดับปริญญาตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อาตีเราะห์ เจะมาซอ; คอลาณี มาโซ๊ะ; รุสลัน ดือเระ; สุภา ยธิกุล; อีสรามีน เวาะแม; กุลธิดา วาหะ; สัลวา อาแวบือซา; สารีปะห์ วาเด็ง; สุรดา สุรพงษ์; นัสมีย์ แวดาโอะ; มูนีเราะห์ สูนาอาเล๊าะ; อาฟีซา กอมิง; ฮุสนา อาลี; ไซนุง ระสิมะหะมิ; ลิลลา อดุลยศาสน์; ฮัมดี เซ็ง; รอฮานี มิ; นูรีซัน เดง; ฟาดีลา กะนาเปะ; รอฮานา สาแม็ง; ทัศนีย์ ซาเลง; สารีนา สาและ; อัชมาน อาแด; ประยูร ดำรงรักษ์; นูรซีลา เละนุ๊; นูรีย๊ะ เลาะแม; อามานี สามะ; โรสลีนา จาราแว
2559-02-14บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร รับรางวัลดีเด่น วันราชภัฏ 59 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาพิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; อรุณี ม่วงแก้วงาม; ไสศรี กูโน; ยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง
2559-02-11นักศึกษาเคมีและคณิตศาสตร์คว้ารางวัลในงานประชุมวันราชภัฏวิชาการ 2559อัฟนาน มอลอ; ไซนุง ระสิมะหะมิ; สารีปะห์ วาเด็ง
2558-02-14บุคลากรคณะวิทย์ฯ รับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี วันราชภัฏ 58 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประยูร ดำรงรักษ์; ลักขณา รักขพันธ์; อาริฟ อุเซ็ง
2558-02-13นักศึกษาคณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางการเกษตรและวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยฮาฟี บูละ; ฮาลีเมาะ เจะกา; อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์; มาเรียนี บีแม; อาซียะห์ มูเซะ; วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์; สับรี ซาราเซะ; การียา สาเระ; ฮาฟีซี สาแลแม; สีตีอาอีเซาะ ดือเระ; อนุพล พุฒสกุล; อัซรอน ดามะ; อิบรอเฮง อาบูเละ; สมทบ เวทโอสถ; ต่วนสุไวบ๊ะ สาแม; ต่วนซากีน๊ะห์ รอยา; ไสศรี กูโน; บุษรินทร์ แสงเกิด; จารุณี หนูละออง; อิบตีซาม มามะ; ยามีละห์ สะนี; อัสนี มอลอ; พรสวรรค์ เพชรรัตน์; ซอฟียะห์ ยูโซะ; พาตีเม๊าะ ขาเร็ง; อรุณี ม่วงแก้วงาม
2558-03-09อาจารย์สาขาชีววิทยารับรางวัลโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3อิสมะแอ เจ๊ะหลง; อลภา ทองไชย; มูฮําหมัดตายุดิน บาฮะคีรี
2558-02-12นักศึกษาฟิสิกส์และจุลชีววิทยาคว้ารางวัลในงานวันราชภัฏวิชาการ 2558อาซียะห์ ระแว้ง; รอฮีมะห์ มอลอ; ยุสรี ดอเลาะเซ็ง; อาซียะ แมแล; ซูไฮลา มะเร๊ะ
2557-09-29นักศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมรับรางวัลโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2557 ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.)/อุดมศึกษาฟาอีซะ เจ๊ะนุ๊; มูฮัมมะ สะแปอิง; อิสมะแอ แวเต๊ะ; อัลวานีย์ เซะบารู; ฮามีลา ดอเล๊าะ; ฟาติน แดวอสนุง; ซัยฟูเลาะ สาแมหาดี; วันคอรียะห์ สิเดะ; นูรีฮัน เจ๊ะยอ
2557-10-20นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2014อาริฟ อุเซ็ง
2557-10-06คณบดีคณะวิทย์ฯ รับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี 2557อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ
2557-09-05นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไปคว้ารางวัลโปสเตอร์ดีเด่น NCSEII 2014ทิพย์ยามาศ รอดประดิษฐ์; โรสลีนา ยูโซะ
2557-05-26คณะวิทย์ฯ รับรางวัลชมเชยในการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ด้านการวิจัยอับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ; ดวงสมร ละอองอ่อน
2557-02-14บุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร รับรางวัลดีเด่น วันราชภัฏ 57ฮูเซ็ง ชายดานา; มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 94