2.9 รางวัล/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ Faculty/Department home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 89
Issue DateTitleAuthor(s)
2559-04-24อาจารย์คณะวิทย์ฯ รับรางวัลผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 “สร้างสรรค์งานวิจัยจากคลังปัญญาท้องถิ่นสู่สากล”พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์
2559-05-27สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์ฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมที่ดีกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ฮุดา ดีเยาะ
2559-05-14คณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลในการนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายวิจัยสังคมระดับปริญญาตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อาตีเราะห์ เจะมาซอ; คอลาณี มาโซ๊ะ; รุสลัน ดือเระ; สุภา ยธิกุล; อีสรามีน เวาะแม; กุลธิดา วาหะ; สัลวา อาแวบือซา; สารีปะห์ วาเด็ง; สุรดา สุรพงษ์; นัสมีย์ แวดาโอะ; มูนีเราะห์ สูนาอาเล๊าะ; อาฟีซา กอมิง; ฮุสนา อาลี; ไซนุง ระสิมะหะมิ; ลิลลา อดุลยศาสน์; ฮัมดี เซ็ง; รอฮานี มิ; นูรีซัน เดง; ฟาดีลา กะนาเปะ; รอฮานา สาแม็ง; ทัศนีย์ ซาเลง; สารีนา สาและ; อัชมาน อาแด; ประยูร ดำรงรักษ์; นูรซีลา เละนุ๊; นูรีย๊ะ เลาะแม; อามานี สามะ; โรสลีนา จาราแว
2559-02-14บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร รับรางวัลดีเด่น วันราชภัฏ 59 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาพิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; อรุณี ม่วงแก้วงาม; ไสศรี กูโน; ยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง
2559-02-11นักศึกษาเคมีและคณิตศาสตร์คว้ารางวัลในงานประชุมวันราชภัฏวิชาการ 2559อัฟนาน มอลอ; ไซนุง ระสิมะหะมิ; สารีปะห์ วาเด็ง
2558-02-14บุคลากรคณะวิทย์ฯ รับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี วันราชภัฏ 58 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประยูร ดำรงรักษ์; ลักขณา รักขพันธ์; อาริฟ อุเซ็ง
2558-02-13นักศึกษาคณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางการเกษตรและวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยฮาฟี บูละ; ฮาลีเมาะ เจะกา; อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์; มาเรียนี บีแม; อาซียะห์ มูเซะ; วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์; สับรี ซาราเซะ; การียา สาเระ; ฮาฟีซี สาแลแม; สีตีอาอีเซาะ ดือเระ; อนุพล พุฒสกุล; อัซรอน ดามะ; อิบรอเฮง อาบูเละ; สมทบ เวทโอสถ; ต่วนสุไวบ๊ะ สาแม; ต่วนซากีน๊ะห์ รอยา; ไสศรี กูโน; บุษรินทร์ แสงเกิด; จารุณี หนูละออง; อิบตีซาม มามะ; ยามีละห์ สะนี; อัสนี มอลอ; พรสวรรค์ เพชรรัตน์; ซอฟียะห์ ยูโซะ; พาตีเม๊าะ ขาเร็ง; อรุณี ม่วงแก้วงาม
2558-03-09อาจารย์สาขาชีววิทยารับรางวัลโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3อิสมะแอ เจ๊ะหลง; อลภา ทองไชย; มูฮําหมัดตายุดิน บาฮะคีรี
2558-02-12นักศึกษาฟิสิกส์และจุลชีววิทยาคว้ารางวัลในงานวันราชภัฏวิชาการ 2558อาซียะห์ ระแว้ง; รอฮีมะห์ มอลอ; ยุสรี ดอเลาะเซ็ง; อาซียะ แมแล; ซูไฮลา มะเร๊ะ
2557-09-29นักศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมรับรางวัลโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2557 ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.)/อุดมศึกษาฟาอีซะ เจ๊ะนุ๊; มูฮัมมะ สะแปอิง; อิสมะแอ แวเต๊ะ; อัลวานีย์ เซะบารู; ฮามีลา ดอเล๊าะ; ฟาติน แดวอสนุง; ซัยฟูเลาะ สาแมหาดี; วันคอรียะห์ สิเดะ; นูรีฮัน เจ๊ะยอ
2557-10-20นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2014อาริฟ อุเซ็ง
2557-10-06คณบดีคณะวิทย์ฯ รับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี 2557อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ
2557-09-05นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไปคว้ารางวัลโปสเตอร์ดีเด่น NCSEII 2014ทิพย์ยามาศ รอดประดิษฐ์; โรสลีนา ยูโซะ
2557-05-26คณะวิทย์ฯ รับรางวัลชมเชยในการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ด้านการวิจัยอับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ; ดวงสมร ละอองอ่อน
2557-02-14บุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร รับรางวัลดีเด่น วันราชภัฏ 57ฮูเซ็ง ชายดานา; มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา
2557-02-05นักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์รับรางวัลกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตร ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ 3 สถาบันมูฮัมหมัดซาฟิต ยะพา; สุไฮมี เจ๊ะแต; อัซรอน ดามะ; อิบรอเฮง อาบูละ; ฮาฟี ยูโซะ; ไสศรี กูโน; อารีย์ ยูโซะ; อานันต์ จินตรา; มุมีนะห์ จูหะ; ต่วนซากีหน๊ะ รอยา; ซอลาฮูดิน ตอแวปูเต๊ะ; อุสมาน กะลาแต; ฮาฟี บูล๊ะ
2557-02-22นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ของโครงการ SOUTH PUSมะดารี ดุลสา; ลามานียะห์ สะตะมา; สุวีนา ยูโซ๊ะ; ฟูไดละห์ ดือมอง
2562-08-23คณบดีคณะวิทย์ฯ รับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2ลิลลา อดุลยศาสน์
2562-07-20อาจารย์คณะวิทย์ฯ คว้ารางวัลบทความวิจัยดีเด่น งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 (NEUNIC2019)วรรณกัษมา ฮารน
2562-07-10อาจารย์คณะวิทย์ฯ คว้า 2 รางวัลนักวิจัยดีเด่น งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562อิสมะแอ เจ๊ะหลง; มูนีเร๊าะ ผดุง
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 89