2.9 รางวัล/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ Faculty/Department home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 30
Issue DateTitleAuthor(s)
2561-12-18อาจารย์หลักสูตรสัตวศาสตร์รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ดีเด่น การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยฟาฏอนีบุคอรี มะตูแก
2561-12-02นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษาได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ EPUB 3 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศมะรอกิ มามะ; นัสริน โซ๊ะสะอิ; อิมรอน สุหลง; แพรวศรี เดิมราช
2561-11-10ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล ได้รับรางวัล "ครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์"ฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล
2561-08-13นักวิจัยสาขาคอมพิวเตอร์ ในนามตัวแทน มรย. คว้ารางวัลชมเชยจากเวที Thailand Research Expo 2018 Awardมูนีเร๊าะ ผดุง; แพรวศรี เดิมราช; อัจฉราพร ยกขุน; วันชนะ พรหมทอง; สุวีนา ยูโซ๊ะ
2561-10-19นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา รับทุน "เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018" จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยอับดุลการีม มะดีเยาะ
2561-09-17นักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดกิจกรรมโครงการเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8ฮานิฟา สะตะยอ; ฮายาตี อาลีกาจิ; อิสมันตร์ มะเกะ
2561-09-09นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันนำเสนอไอเดียการแก้ปัญหานาร้างฟารีดา ทาเฮ; รอยฮาน แวนาแว; ฮาสานี โตะกูตือเงาะ; กัรตีนี ยาโงะ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว
2560-01-11อาจารย์หลักสูตรเคมีรับรางวัลชนะเลิศ The 2nd PERF YRU 2016 (สายวิชาการ)ประยูร ดำรงรักษ์
2560-10-18อาจารย์คณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านการศึกษาในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ของเครือข่าย 3 มหาวิทยาลัย มฟน. มรย. และ มนร.ลิลลา อดุลยศาสน์
2560-12-27คณะวิทย์ฯเหมา 2 รางวัลชนะเลิศ “THE PERF YRU 2017” สายวิชาการและสายสนับสนุนศิริชัย นามบุรี; อนันท์ ดอเลาะ
2561-03-27คณาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ฯ การอาหาร ได้รับรางวัลดีมาก ในหัวข้อบทความวิจัยรับใช้สังคม งานประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10จริยา สุขจันทรา; สุธีรา ศรีสุข; กมลทิพย์ กรรไพเราะ
2561-03-23คณบดีคณะวิทย์ฯ คว้ารางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี 2561ลิลลา อดุลยศาสน์
2561-05-08อาจารย์หลักสูตรเคมีได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28อรวรรณ ทิพย์มณี
2561-07-18อาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คว้า 2 รางวัล บทความดีเด่น งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 RMUTRconอิสมาแอ ล่าเตะเกะ; อับดุลเลาะ บากา; อิสมาแอ กือจิ; วการีมะห์ สะดียามู; อับดุลบาซิ สะแม็ง; ฟานาเดีย สะอิ
2561-07-20นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวด “นวัตกรรมฮาลาลเพื่อการศึกษา”ยะห์ยา เจ๊ะแหล้; ฮารีฟ อาลี; รุสดี ลานง; อรรถพล อดุลยศาสน์
2559-09-23นักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดผลงานเยวชนอาสาสืบสานพระราชดำริอับดุลฮากิม กาหลง; ซัมซูดิง เจะเด็ง
2560-02-13นักศึกษาคณะวิทย์ฯ คว้ารางวัลเวทีนำเสนองานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 งานราชภัฏวิชาการ 2560สารีนา อุมา; ธวัชชัย ปราณขำ; มูนีเร๊าะ ผดุง; รุสลัน ดือเระ; สุภา ยธิกุล; วรพจน์ แซ่หลี; อัซมะ มะเกะ; ดาริกา จาเอาะ; รอยฮัน เจ๊ะโซะ; อัชมาน อาแด
2560-04-22นักศึกษาคณะวิทย์ฯ คว้ารางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการเกษตร งานเกษตรปลายด้ามขวาน ครั้งที่ 4 “เกษตรสร้างสรรค์ตามศาสตร์พระราชา”ซาฟี ยอฆอร์; บูราฮาน มะลี; อุสมานต์ หาดใหญ่; อิสมันตร์ มะเกะ; นูรีดา ผดุง; ธนาภรณ์ ชัยภักดี; สุรัยยา มะสาและ; การีมะห์ มะมิง; รุสนี ดีเยาะ; คอรีเยาะ แวสะมาแอ; อัสมา ดือราเซะ; พักรี ดอเลาะเจ๊ะแต; อารีนา แวนาแว; อิสกันดาร์ อูเซ็ง; มยุรินทร์ ไชยพันธ์; ต่วนมาเรียม โตะนิแต; ฮาสาน๊ะ ดอนิ; มัรวัน แปเฮาะอีเล; อับดุลฮาฟิร ตาตอเล๊ะ; มกวาริญ ข่าทิพญ์นาที
2560-02-08นักศึกษาสาขาฟิสิกส์คว้ารางวัลการประกวดผลงานนวัฒกรรม สิ่งประดิษฐ์คิดค้นระดับอุดมศึกษา งานราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2560อาตีกะห์ เจะอามะ; อัซมะ แชลี; สมกรณ์ ชัยวรากรณ์; นูรฮายาตี กูนิง; สุไฮลา ยูโซ๊ะ; ฐิติรัตน์ นิลวิจิตร
2560-07-16นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษาคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันการประกวดการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3แวอัสรี แวมายิ; จิรายุทธ แสงสิน; นะจือละ วานิ; วันชนะ พรหมทอง
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 30