2.3 บทความวิจัย Faculty/Department home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 185
Issue DateTitleAuthor(s)
2561-02-11คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ำดื่มบรรจุขวดที่ผลิตในจังหวัดปัตตานีซูรียานี อาแวแย๊ะ; ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ
2561-02-11ความหลากหลายของแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในพื้นที่นาร้าง ซึ่งถูกฟื้นฟูเป็นพื้นที่ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ จังหวัดยะลาศศิธร พังสุบรรณ; วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์; ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย; อลภา ทองไชย; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; สายใจ แก้วอ่อน; วารุณี หะยีมะสาและ; ลักขณา รักขพันธ์
2561-02-11จุลพยาธิวิทยาของตับและเหงือกในปลาสีกุนบั้ง (Atule mate) ในอ่าวปัตตานี จังหวัดปัตตานีไรมี กูแบรีมา; อลภา ทองไชย
2561-02-11ศึกษาการประยุกต์ใช้เทคนิคเครื่องหมายDNAในการวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรปาล์มน้ำมันปลูกในพื้นที่อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีรอกีเยาะ เจ๊ะหลง; ปรียา แก้วอ่อน; จารุ นิคม
2561-02-11การศึกษาเรณูในถ้วยเก็บเรณูของชันโรงอัสมานี ล่ามัน; มนทกานต์ พิมเสน; อิสมะแอ เจ๊ะหลง
2561-02-11การศึกษาเรณูวิทยาของพืชและเรณูบนเสื้อเพื่อสนับสนุนหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์: กรณีศึกษาพื้นที่ศึกษาถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4071 (สายยะลา-ทุ่งยางแดง)มาดีฮาห์ โต๊ะตาหยง; มนทกานต์ พิมเสน; อิสมะแอ เจ๊ะหลง
2561-02-11การพัฒนาหนังสือวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรื่อง เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดยามีละห์ มะสะแต; มัรยานี ยามาตีมุ; ณฤดี เนตรโสภา
2561-02-11การพิสูจน์เอกลักษณ์ฟีโบนักชีโดยปราศจากคำอธิบายด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป GSPสาธินี วารีศรี
2561-02-11การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง วิธีการดูแลและรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ฮามีดะห์ เซ็งยี่; อุลฟัต วานิ; รุสนี กาแมแล; จันทนา มีชัยชนะ
2561-02-11การพัฒนาหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการใช้โซเชียลมีเดีย สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาฟิตรี โตะกือจิ; โซฟียา เปาะจิ; อัสมะ มะเร๊ะ; มูนีเร๊าะ ผดุง
2561-02-11การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก และการลบเศษส่วน โดยใช้สื่อแท่งทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากในการจัดการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรียะลา จังหวัดยะลาฟิรดาว เลาะ; สุภา ยธิกุล; ลิลลา อดุลยศาสน์
2561-02-11ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการพัฒนาครูและนักเรียน : กรณีศึกษาจังหวัดยะลาระบบ; นูรัยยา แซมมะซู; อาซียะห์ ซีตีมะนุง; ซอและ เกปัน
2561-02-11ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา : กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานูรียัสมี เจ๊ะดอเลาะ; ฟาตีเมาะ กาเฮ็ง; ซอและ เกปัน
2561-02-11ระบบติดตามมารดาหลังคลอด โรงพยาบาลบันนังสตาฮูดัยลา วาแม; ซารีนา ยูโซ๊ะ; อรรถพล อดุลยศาสน์; จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ
2561-02-11สมบัติทางไฟฟ้าและสัณฐานวิทยาของวัสดุอิเล็กโทรสทริกทิฟอิลาสโตเมอร์จากยางธรรมชาติและยางธรรมชาติคอมโพสิตด้วยกราฟีนอัซมะ มะเกะ; รูไฟดา ซาซู; ดาริกา จาเอาะ
2561-02-11การเตรียมยางบวมน้ำจากยางธรรมชาติอีพอกซิไดซ์ผสมไฮโดรเจลคอมโพสิทอัชมาน อาแด
2561-02-11One-step Electrodeposition of Nanomaterial Modified Gold Electrode for DNA Hybridization DetectionNanomaterial; Orawan Thipmanee
2561-02-11ระบบสารสนเทศเพื่อการค้นหาข้อมูลสาขาวิชาและหอพักใกล้สถาบันการศึกษาคอลีฟะห์ มะสันติ; อลีมิน เจ๊ะอีซอ; อิมรอน แวมง
2561-02-11ศึกษาการควบคุมจุลินทรีย์ก่อโรคทางเดินอาหารด้วยแบคทีเรียคัดเลือกจากดินพื้นปลูกกล้วยหินบายานี กือจิ; จารุ นิคม
2561-02-11การย้อมสีชิ้นตัวอย่างเนื้อเยื่อพืชด้วยสีผสมอาหารอารีนา มะลี; กาตีณี กะดะแซ; ศศิธร พังสุบรรณ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 185