2.3 บทความวิจัย Faculty/Department home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 163
Issue DateTitleAuthor(s)
2560-10-18ผลของการเอนแคบซูเลชั่นสารสกัดหยาบจากเปลือกมะนาว (Citrus aurantifolia (christm)) ในการต้านเชื้อแบคทีเรีย Bacillus cereus ATCC 11778 และ Pseudomonas fluorescens TISTR 358อดุลย์สมาน สุขแก้ว; ดาริกา จาเอาะ; สุนิตย์ โรจนสุวรรณ; อีลีหย๊ะ สนิโซ
2560-10-18การศึกษาระยะพัฒนาการของเซลล์ไข่และการขยายพันธุ์ของปลาเลียหินสายพันธุ์การ์รา (Garra cambodgiensis) ด้วยเทคนิคเนื้อเยื่อวิทยาเพื่อการลงทุนในธุรกิจฟิชสปาอดุลย์สมาน สุขแก้ว; บุคอรี มะตูแก; สุรินทร บุญรอด; สุไหลหมาน หมาดโหยด
2560-10-18ความหลากหลายของทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง (Duriozibethinus Murray) ในตําบลลําพะยา อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาพาตีเมาะ อาแยกาจิ; ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย; นัสรี มะแน; มูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี; ซูไบดี โตะโมะ; ประยูร ดำรงรักษ์; รอฮานา ดาคาเฮง
2560-10-18การวิเคราะห์หาปริมาณฟลาโวนอยด์จากรังชันโรงและฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli ของผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนฮาซัน ดอปอ; อามีเนาะ สาหะ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; อิมรอน มีชัย; สุนีย์ แวมะ
2560-10-18การตรวจหาบอแร็กซ์ในผลไม้ดองและของหวานในเขตเทศบาลนครยะลาด้วยยูวี-วิซิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ฮูดา ดีเยาะ; การีสมะห์ มะแซ; ประยูร ดำรงรักษ์; อิมรอน มีชัย
2560-10-18น้ำบาดาล: คุณภาพในลุ่มน้ําปัตตานีประดับ นวลละออง; วิชิต เรืองแป้น; นฤมล ทองมาก; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์; สะอุดี มะประสิทธิ์; จุฑามาศ แก้วมณี; ซูซาน มะเซ็ง
2560-10-18สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแหล่งน้ําอัยลัต มะแซ; วิชิต เรืองแป้น; นฤมล ทองมาก; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์; สะอุดี มะประสิทธิ์; จุฑามาศ แก้วมณี; ซูซาน มะเซ็ง
2560-10-18สภาพทางชีววิทยาของหอยหวานและการจัดการปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์; วิชิต เรืองแป้น; นฤมล ทองมาก; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; สะอุดี มะประสิทธิ์; จุฑามาศ แก้วมณี; ซูซาน มะเซ็ง
2560-10-18ระบบนิเวศป่าชายเลน : สิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตฟิรดาว ดาโอะ; วิชิต เรืองแป้น; นฤมล ทองมาก; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์; สะอุดี มะประสิทธิ์; จุฑามาศ แก้วมณี; ซูซาน มะเซ็ง
2560-10-18ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศป่าพรุมาซง หะเล๊าะ; วิชิต เรืองแป้น; นฤมล ทองมาก; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์; สะอุดี มะประสิทธิ์; จุฑามาศ แก้วมณี; ซูซาน มะเซ็ง
2560-10-18คุณภาพน้ำชายฝั่งและมาตรฐานคุณภาพน้ำในประเทศไทยอับดุลย์ ยามาเร็ง; วิชิต เรืองแป้น; นฤมล ทองมาก; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์; สะอุดี มะประสิทธิ์; จุฑามาศ แก้วมณี; ซูซาน มะเซ็ง
2560-10-18ระบบพหุกสิกรรมบนฐานของความยั่งยืนอัสมี กามานะไทย; วิชิต เรืองแป้น; นฤมล ทองมาก; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์; สะอุดี มะประสิทธิ์; จุฑามาศ แก้วมณี; ซูซาน มะเซ็ง
2560-10-18น้ําในดินและความชื้นในดินสุไฮลา ยูโซะ; วิชิต เรืองแป้น; นฤมล ทองมาก; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์; สะอุดี มะประสิทธิ์; จุฑามาศ แก้วมณี; ซูซาน มะเซ็ง
2560-10-18ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ : คุณประโยชน์ของพื้นที่ชุ่มน้ํานัสรี กือนิ; วิชิต เรืองแป้น; นฤมล ทองมาก; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์; สะอุดี มะประสิทธิ์; จุฑามาศ แก้วมณี; ซูซาน มะเซ็ง
2560-10-18ระบบวนเกษตร : ความสัมพันธ์ของไม้ยืนต้นพืชเกษตรและปศุสัตว์รอวียะ ซอเด็ง; วิชิต เรืองแป้น; นฤมล ทองมาก; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์; สะอุดี มะประสิทธิ์; จุฑามาศ แก้วมณี; ซูซาน มะเซ็ง
2560-10-18ดินกับการเพิ่มอินทรียวัตถุลาตีปะห์ กาลง; วิชิต เรืองแป้น; นฤมล ทองมาก; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์; สะอุดี มะประสิทธิ์; จุฑามาศ แก้วมณี; ซูซาน มะเซ็ง
2560-10-18ระบบอุตสาหกรรมและมลพิษฟาซีลา เจ๊ะนุ; วิชิต เรืองแป้น; นฤมล ทองมาก; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; จุฑามาศ แก้วมณี; ซูซาน มะเซ็ง
2560-10-18นิเวศวิทยาป่าไม้และสัตว์ป่า: องค์ความรู้สู่การวิจัยซูซาน มะเซ็ง; วิชิต เรืองแป้น; นฤมล ทองมาก; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; จุฑามาศ แก้วมณี
2560-10-18นิเวศวิทยา : ความเป็นมาและขอบเขตการศึกษาวิชิต เรืองแป้น; นฤมล ทองมาก; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; จุฑามาศ แก้วมณี; ซูซาน มะเซ็ง
2560-10-18การใช้ประโยชน์ป่าสาคูในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานีรุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา; วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์; นันทา จันทร์แก้ว; เวคิน วุฒิวงศ์; อารยา ชินวรโกมล; ฟาดีล๊ะ เซะบิง
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 163