2.2 วิทยานิพนธ์ Faculty/Department home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2562-01-29การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการผลิตผ้าบาติกใน 3 สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยในอนาคตมาหามะ อารียู
2559-04-20การมีส่วนร่วมของประชาชนในการหารูปแบบการจัดการมูลฝอยในชุมชน บ้าน กม. 26 ใน ตําบลตาเนาะปูเต๊ะ อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลาฟาฎีละห์ มะเระ
2557-09-14การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและความสัมพันธ์ของคุณภาพน้ำทางกายภาพและทางเคมีของน้ำประปาภูเขาในชุมชนบ้านบือซู ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลาอาฟาฟ อาลี
2557-09-14คุณภาพนํ้าของน้ำบ่อตื้นในหมู่บ้านอูแบ ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลานุรฮายาตี มานิ๊
2556คุณภาพน้ำทางกายภาพของน้ำประปาภูเขาที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชนในตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาสอับดุลรอฟิด หะยีดือเระ
2556การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชน ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลาปรีชา กระจ่างลิขิต
2556การพัฒนารูปแบบการจัดการน้ำประปาหมู่บ้านจังหวัดยะลาในอนาคตอาสมิง มะแซ
2555การบํารุงรักษาทางหลวงชนบทและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนใกล้เคียงทางหลวงชนบทจังหวัดยะลาเอกสิทธิ์ กระจ่างลิขิต
2556-02-06สภาพการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครยะลา เทศบาลเมืองปัตตานีและเทศบาลเมืองนราธิวาสธิดา ฉันทศิริรัตน์
2559-07-25ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา: ตําบลบาละ อําเภอกาบัง จังหวัดยะลามันโซร์ ดอเลาะ
2559-07-25ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลาฮานี เวาะและ
2559-07-21ปัจจัยที่มีอิทธิพพลลต่อกิจกรรมการดําเนินงานสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 12อนุรัตน์ ไชยนุราช
2559-07-21การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพตนเองในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึงอินซูลินของโรงพยาบาลสุคิรินด้วยเทคนิคการวางแผนแบบมีส่วนร่วม (AIC)คมสรรค์ ชืนรัมย์
2559-07-05ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างมารดียานา สาเมาะบาซา
2558-07-24ผลของผู้ติดเชื้อเอชไอวีต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุบ้านนํ้าขาว ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาสนิภารัตน์ ศรีรักษ์
2558-06-18ประสิทธิผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติโดยการประยุกต์การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ต่อความรู้ ความตระหนัก และทักษะในการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติของนักเรียนช้ันประถมศึกษา โรงเรียนถลางพระนางสร้าง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตสุลียพร ศรีประไพ
2562-02-26รูปแบบการฝึกอบรมการใช้ปืนพกสั้นที่เหมาะสมของผู้ได้รับอนุญาตในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สมศักดิ์ พยากรณ์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 17 of 17