Please use this identifier to cite or link to this item: http://wb.yru.ac.th/handle/yru/496
Title: นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันนำเสนอไอเดียการแก้ปัญหานาร้าง
Authors: ฟารีดา ทาเฮ
รอยฮาน แวนาแว
ฮาสานี โตะกูตือเงาะ
กัรตีนี ยาโงะ
อดุลย์สมาน สุขแก้ว
Keywords: การแก้ปัญหานาร้าง
Issue Date: 9-Sep-2561
Description: นางสาวฟารีดา ทาเฮ นางสาวรอยฮาน แวนาแว นางสาวฮาสานี โตะกูตือเงาะ และนางสาวกัรตีนี ยาโงะ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันนำเสนอไอเดียการแก้ปัญหานาร้าง โดยใช้หลักการบริหารจัดการและ Startup ในงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเซาเทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 โดยมีอาจารย์อดุลย์สมาน สุขแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
URI: http://wb.yru.ac.th/handle/yru/496
Appears in Collections:2.9 รางวัล/ประกาศนียบัตรที่ได้รับItems in YRU Wisdom Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools