2.10.1 ทั้งหมด Faculty/Department home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2561-11-05บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้-
2554-01-28ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรกับเทศบาลนครยะลา-
2554-01-26ข้อตกลงความร่วมือทางวิชาสาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้-
2554-04-11ข้อตกลงตามโครงการ Cisco Networking Local Academy Agreement กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง-
2556-10-21ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และคณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา-
2556-11-14Memorandum Of Agreement Between Faculty Of Mathematics And Natural Sciences, Yogyakarta State University And Faculty Of Science, Technology And Agriculture, Yala Rajabhat University-
2557-02-05บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือของอาจารย์และนักศึกษาระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี-
2557-11-26บันทึกข้อตกลงโครงการบริการวิชาการท่าสาปโมเดล ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับเทศบาลตำบลท่าสาป-
2558-03-16บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเครือข่ายดาราศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ-
2558-09-11บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสะเต็มศึกษา-
2559-02-11บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการเครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-
2559-04-04บันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับ Faculty Of Art Design And Creative Technology, Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA)-
2559-10-19บันทึกความเข้าใจโครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตให้มีมาตรฐานวิชาชีพครู ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรกับคณะครุศาสตร์-
2560-03-30บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการและการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับโรงพยาบาลธารโต-
2560-08-24บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับบริษัท ทีเอ็นดีมัลติมีเดีย จำกัด (White Channel)-
2560-08-25บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับบริษัท CITEC Evolution จำกัด-
2560-08-26บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 17 of 17

Discover