3.9.1 ทั้งหมด Faculty/Department home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 24
Issue DateTitleAuthor(s)
2561นักศึกษาสาขาการจัดการ และสาขาการเงินการธนาคารรับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี 2561(ประเภททีม) 14 กุมภาพันธ์ 2561 วันราชภัฏ 61นางสาวนาทยา หะยีสาแม; นางสาวฟาดีฮะ ดอเลาะ; นางสาวซูไฮดะ สะมะแอ; นายอับดลเลาะ แมะกาจิ
2561นักศึกษาสาขาการจัดการและสาขาการเงินการธนาคารรับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจฮาลาลระดับชาตินางสาวนาทยา หะยีสาแม; นางสาวฟาดีฮะ ดอเลาะ; นางสาวซูไฮดะ สะมะแอ; นายอับดุลเล๊าะ แมะกาจิ; อาจารย์ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด; อาจารย์ฟาริดา เอ็ลลาฮี; อาจารย์ฟาซียะห์ ดอเลาะ
2559นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจรับรางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับประเทศโครงการ Thailand Computer Competetion 2016 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอาจารย์มะแอ เย็ง; อาจารย์มูฮัมหมัด ปุ
2561นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดนวัตกรรม Halal Digitalนายมะห์ดี ดาโอะ; นายมูฮัมหมัดนูรดิน แฉตุ; นางสาวกรรณิกา ลายสันทัด; อาจารย์ มะแอ เย็ง
2560นักศึกษาสาขาการตลาดรับรางวัลเหรียญทองแดง เซปัคตะกร้อชายคู่ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45นายอุสมาน สามะอาลี
2560นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดทูตท่องเที่ยวจังหวัดยะลานายสุไลมัน ปาล๊ะ
2559นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับภูมิภาคภาคใต้ โครงการ AIS - BrandAge Awardนางสาวซูไรยา สาแม; นางสาววัลมา ทุยเลาะ; นางสาวรอปีอะห์ ยูโซะ; นางสาวฮายาตี เจะเฮงมี; ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ
2561อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายอาจารย์โซฟีย์ หะยียูโซ๊ะ
2561คณบดีคณะวิทยาการจัดการรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านการส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี
2561อาจารย์สาขาการตลาดรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านการพัฒนาท้องถิ่นรศ.อัปสร อีซอ
2561อาจารย์สาขาการจัดการรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านนักวิจัยรุ่นใหม่ ด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์อาจารย์วัชระ ขาวสังข์
2561อาจารย์สาขาบริหารธุรกิจมหาบัญฑิตรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์ผศ.ดร.ชมพูนุท ศรีพงษ์
2561อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์รับรางวัลดีเด่นประเภทอาจารย์ประจำปี 2561ผศ.แวอาซีซะห์ ดาหะยี
2561อาจารย์สาขาการตลาดรับรางวัลบทความวิจัยดีเด่นสาขาการตลาด ณ งานประชุมวิชาการระดับชาติ มอ.ตรัง วิจัย ประจำปี 2561รศ.อัปสร อีซอ
2561อาจารย์สาขาการบัญฃี และสาขาการจัดการรับรางวัลชนะเลิศผลงานวิจัยดีเด่น ผลงานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทักษะวิชาชีพบัญชีกับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ณ การประชุมวิจัยระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 8 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ SCTดร.เพ็ญนภา เกื้อเกตุ; ดร.ภูริชาติ พรหมเต็ม; อาจารย์มานพ ทองไทย
2559รางวัลBest practice research โครงการเครือข่ายความร่วมมือคณะวิทยาการจัดการเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ผศ.ดร.ชมพูนุท ศรีพงษ์
2560รางวัลการแต่งการดีเด่นประจำปี 2560 ประเภทบุคลากรสายสนับสนุนงานประชุมคณะวิทยาการจัดการ 2560นายอัสฮาร์ เละแม็ง
2560รางวัลการแต่งการดีเด่นประเภทบุคลากรสายวิชาการประจำปี 2560 งานประชุมคณะวิทยาการจัดการ 2560ผศ.แวอาซีซะห์ ดาหะยี
2560รางวัลโครงการดีเด่นThe Best project ประจำปี 2560 งานประชุมคณะวิทยาการจัดการประจำปี 2560อาจารย์ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ; อาจารย์อับบ๊าส พาลีเขตต์; อาจารย์สุไลยา กุวิง; อาจารย์อุษณีย์ พรหมศรียา; อาจารย์วุฒิชัย คงยัง
2559รางวัลดุษฏีนิพนธ์ดีเด่น การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 6ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 24