2.9.1 ทั้งหมด Faculty/Department home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 23
Issue DateTitleAuthor(s)
2560-01-11อาจารย์หลักสูตรเคมีรับรางวัลชนะเลิศ The 2nd PERF YRU 2016 (สายวิชาการ)ประยูร ดำรงรักษ์
2560-10-18อาจารย์คณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านการศึกษาในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ของเครือข่าย 3 มหาวิทยาลัย มฟน. มรย. และ มนร.ลิลลา อดุลยศาสน์
2560-12-27คณะวิทย์ฯเหมา 2 รางวัลชนะเลิศ “THE PERF YRU 2017” สายวิชาการและสายสนับสนุนศิริชัย นามบุรี; อนันท์ ดอเลาะ
2561-03-27คณาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ฯ การอาหาร ได้รับรางวัลดีมาก ในหัวข้อบทความวิจัยรับใช้สังคม งานประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10จริยา สุขจันทรา; สุธีรา ศรีสุข; กมลทิพย์ กรรไพเราะ
2561-03-23คณบดีคณะวิทย์ฯ คว้ารางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี 2561ลิลลา อดุลยศาสน์
2561-05-08อาจารย์หลักสูตรเคมีได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28อรวรรณ ทิพย์มณี
2561-07-18อาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คว้า 2 รางวัล บทความดีเด่น งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 RMUTRconอิสมาแอ ล่าเตะเกะ; อับดุลเลาะ บากา; อิสมาแอ กือจิ; วการีมะห์ สะดียามู; อับดุลบาซิ สะแม็ง; ฟานาเดีย สะอิ
2561-07-20นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวด “นวัตกรรมฮาลาลเพื่อการศึกษา”ยะห์ยา เจ๊ะแหล้; ฮารีฟ อาลี; รุสดี ลานง; อรรถพล อดุลยศาสน์
2559-09-23นักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดผลงานเยวชนอาสาสืบสานพระราชดำริอับดุลฮากิม กาหลง; ซัมซูดิง เจะเด็ง
2560-02-13นักศึกษาคณะวิทย์ฯ คว้ารางวัลเวทีนำเสนองานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 งานราชภัฏวิชาการ 2560สารีนา อุมา; ธวัชชัย ปราณขำ; มูนีเร๊าะ ผดุง; รุสลัน ดือเระ; สุภา ยธิกุล; วรพจน์ แซ่หลี; อัซมะ มะเกะ; ดาริกา จาเอาะ; รอยฮัน เจ๊ะโซะ; อัชมาน อาแด
2560-04-22นักศึกษาคณะวิทย์ฯ คว้ารางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการเกษตร งานเกษตรปลายด้ามขวาน ครั้งที่ 4 “เกษตรสร้างสรรค์ตามศาสตร์พระราชา”ซาฟี ยอฆอร์; บูราฮาน มะลี; อุสมานต์ หาดใหญ่; อิสมันตร์ มะเกะ; นูรีดา ผดุง; ธนาภรณ์ ชัยภักดี; สุรัยยา มะสาและ; การีมะห์ มะมิง; รุสนี ดีเยาะ; คอรีเยาะ แวสะมาแอ; อัสมา ดือราเซะ; พักรี ดอเลาะเจ๊ะแต; อารีนา แวนาแว; อิสกันดาร์ อูเซ็ง; มยุรินทร์ ไชยพันธ์; ต่วนมาเรียม โตะนิแต; ฮาสาน๊ะ ดอนิ; มัรวัน แปเฮาะอีเล; อับดุลฮาฟิร ตาตอเล๊ะ; มกวาริญ ข่าทิพญ์นาที
2560-02-08นักศึกษาสาขาฟิสิกส์คว้ารางวัลการประกวดผลงานนวัฒกรรม สิ่งประดิษฐ์คิดค้นระดับอุดมศึกษา งานราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2560อาตีกะห์ เจะอามะ; อัซมะ แชลี; สมกรณ์ ชัยวรากรณ์; นูรฮายาตี กูนิง; สุไฮลา ยูโซ๊ะ; ฐิติรัตน์ นิลวิจิตร
2560-07-16นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษาคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันการประกวดการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3แวอัสรี แวมายิ; จิรายุทธ แสงสิน; นะจือละ วานิ; วันชนะ พรหมทอง
2560-10-20นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับรางวัลในการประกวดโครงการ "Hatyai Tech Startup 2017"มัสรีดา มอสุ; วันนิสา แวเตาะ; ฟาตีเม๊าะ เปะอะรอมิง; อัจฉราพร ยกขุน; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์
2561-01-17นักศึกษาฟิสิกส์คว้า 2 รางวัล ในงาน "ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 61”อัสมะ หะยีบากา; นิฮาลีเมาะห์ ยูโซะ; นูรมา ดือแป; รุสมีนา ดอเลาะ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว
2561-01-24นักศึกษาวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ ครั้งที่ 18นาดียะห์ เจะเตะ; พาดีลา มะนอ; มารียัม จาโรง; ปิยศิริ สุนทรนนท์
2561-01-24รางวัลในงานประชุมวิชาการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ ครั้งที่ 18อัฟฮัม ซิลากง; นูรีฮัน ดีแม; ซูเบร มะสาพา; รอดียะห์ เจะแม; มูฮัมหมัด ยือลาแป; โรสลีนา จาราแว; ฮูเซ็ง ชายดานา
2561-02-12บุคลากรคณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561อารีนา มะลี; กาตีณี กะดะแซ; ศศิธร พังสุบรรณ; ฮาซัน ดอปอ; พาตีเราะ กูแวะ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; ฟิรดาว เลาะ; สุภา ยธิกุล; ลิลลา อดุลยศาสน์; Nuda Ritthidate; อรวรรณ ทิพย์มณี; มะซูรี เจ๊ะเด็ง; อุบล ตันสม; อัซมะ มะเกะ; รูไฟดา ซาซู; ดาริกา จาเอาะ; ฟิตรี โตะกือจิ; โซฟียา เปาะจิ; อัสมะ มะเร๊ะ; มูนีเร๊าะ ผดุง; นิฮาลีเมาะห์ ยูโซะ; อัสมะ หะยีบากา; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; มาดีฮาห์ โต๊ะตาหยง; มนทกานต์ พิมเสน
2561-02-14บุคลากรคณะวิทย์ฯ คว้า 3 รางวัลวันราชภัฏ 61สุภา ยธิกุล; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; แวอัสรี แวมายิ
2561-06-11นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษาคว้ารางวัลชนะเลิศโครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest 2018)อับดุลการีม มะดีเยาะ; มูนีเร๊าะ ผดุง
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 23