Please use this identifier to cite or link to this item: http://wb.yru.ac.th/handle/yru/1371
Title: ความพึงพอใจตอ่การรับชมสื่อสารคดีผลิตโดยนักศึกษาสาขาวิชา นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Authors: ฎาวีณี ต่วนมูดอ
แวอาซีซะห์ ดาหะยี
ราเชษฐ์ หีมสุหรี
สาธิตา แก้วเหล็ก
วัลย์ลดา พรมเวียง
Keywords: คณะวิทยาการจัดการ
Issue Date: 2562
Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการรับชมสื่อสารคดีผลิตโดย นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และเพื่อศึกษา แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาด้านการเรียนการสอนสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้คือ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จากโรงเรียนในเขตอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัด ยะลา จำนวน 25 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 1,000 คน ประกอบด้วย เพศชาย 478 คน และเพศหญิง 522 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบประเมินความพึงพอใจ จำแนก ออกเป็น 5 ด้าน จำนวน 20 ข้อ ซึ่งนำเอาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการับสื่อสารคดีเป็นอย่างมาก โดยได้ให้ ความสำคัญและมีความพึงพอใจในด้านการนำไปปรับประยุกต์ใช้มากที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากสื่อสารคดีที่ ผู้วิจัยได้ให้กลุ่มตัวอย่างชมนั้น เป็นสื่อสารคดีที่เกี่ยวกับอาชีพผลิตโดยนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวของกลุ่มตัวอย่าง จึงทำให้เห็นถึง ความสำคัญของการนำเอาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองมากที่สุด และจาก การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจใน การรับชมที่แตกต่างกัน และข่วงอายุ 10 – 15 ปี (มัธยมศึกษาตอนต้น)กับข่วงอายุ 16 – 20 ปี (มัธยมศึกษาตอนปลาย) มีความพึงพอใจในการรับชมที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ สื่อสารคดีที่ได้รับชม นั้นช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอาชีพที่ดีมากขึ้น พร้อมทั้งเปิดมุมมองเรื่องของอาชีพที่ หลากหลายมากขึ้น
URI: http://wb.yru.ac.th/handle/yru/1371
Appears in Collections:3.1 วิจัย

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
วิจัย ความพึงพอใจ.pdf86.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in YRU Wisdom Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.