Please use this identifier to cite or link to this item: http://wb.yru.ac.th/handle/yru/1169
Title: ความสำเร็จในการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชน : กรณีศึกษาศูนย์ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
Other Titles: The Success of Community Learning Center : The Case Study of Self-Sufficiency Learning Center of Yupo Sub district, MuangYala , Yala.
Authors: ศรีประไพ อุดมละมุล
เวคิน วุฒิวงศ์
ซูลฟีกอร์ มาโซ
สุพัตรา รุ่งรัตน์
จริยา วงศ์กำแหง
Keywords: ศูนย์การเรียนรู้ -- เศรษฐกิจพอเพียง -- ปราชญ์ชุมชน
Issue Date: 2559
Publisher: มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
Abstract: การวิจัยเรื่องความสำเร็จในการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชน : กรณีศึกษาศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักคิด แนวทาง วิธีการ กระบวนการ ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงาน เป็นการวิจัย แบบกรณีศึกษา ได้ศึกษาจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประธานและกรรมการศูนย์ตลอดจนผู้มีส่วน เกี่ยวข้องกับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลยุโป โดยใช้การสัมภาษณ์และการประชุมกลุ่ม เป็น เครื่องมือ ผลการศึกษา พบว่า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลยุโป ได้ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2542 ดำเนินงานในด้านการออมทรัพย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเอง และการดำรงชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานของศูนย์ฯ มาจากการยึด มั่นในระบบเกษตรผสมผสาน นำมาปรับใช้ โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี สามารถช่วยลดต้นทุนจากการใช้ ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช เน้นการทำบัญชีรายรับรายจ่าย เพื่อวางแผนในการใช้จ่ายเงินให้ถูกต้องและ เหมาะสม โดยมีแนวคิดว่า ต้องอดทน สู้งาน หาประสบการณ์ พึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้หลักการ ทำ ให้ดู อยู่ให้เห็น สอนให้เป็น ขณะเดียวกัน สมาชิกทุกคนล้วนมีจิตอาสา มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการ ทำงานโดยไม่มีค่าตอบแทนในการบริหารงาน ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา โดยให้สมาชิกทุกคนทำงานใน อาชีพของตนเองให้เสร็จภารกิจเรียบร้อยก่อนจึงจะมาช่วยเหลือกิจกรรมของกลุ่ม
URI: http://wb.yru.ac.th/handle/yru/1169
Appears in Collections:5.1 วิจัยItems in YRU Wisdom Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.