2.3.1 ทั้งหมด Faculty/Department home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 29
Issue DateTitleAuthor(s)
2559-12-15การศึกษาปริมาณฝนที่ 5 ชายแดนภาคใต้ จากข้อมูลภาคพื้นดิน และข้อมูลดาวเทียมรุสมาดี สะบูดิง; ฮาบีบ๊ะ ดาฮาตอ; นูรฮายาตี วาดี; รุสนี สามะ; ซารีนา ตาเละ
2559-12-15การออกแบบและพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสําหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พรรณี แพงทิพย์; แพรวศรี เดิมราช; อิมรอน แวมง; ฟูไดละห์ ดือมอง
2559-12-15ความลึกเชิงแสงของฝุ่นละอองในบรรยากาศที่ภาคใต้ของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียสุนิตย์ โรจนสุวรรณ; รุสมาดี สะบูดิง
2560-04การจัดกิจกรรมเสริมทักษะพื้นฐานการคิดทางคณิตศาสตร์นอกเวลาเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนเขตเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลารุสลัน ดือเระ; อาตีเราะห์ เจะมาซอ; คอลาณี มะโซ๊ะ; สุภา ยธิกุล
2560-04การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การเลื่อนกราฟพาราโบลาโดยใช้สื่อกราฟเลื่อน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง จังหวัดยะลารุสลัน ดือเระ; วรพจน์ แซ่หลี
2560-04การพัฒนาหนังสือเสริมเทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริง เรื่อง พยัญชนะไทย สําหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สารีนา อุมา; ธวัชชัย ปราณขำ; มูนีเร๊าะ ผดุง
2560-04การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การบวกและการลบพหุนามโดยใช้วิธีสอนแบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง (Active learning) ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อําเภอเมือง จังหวัดยะลาอารีตา ฮูลูเจ๊ะหะ; สารีปะห์ แมเราะดำ; ลิลลา อดุลยศาสน์
2560-04การจัดการเรียนรู้ด้วยการบันทึกข้อมูลผ่านบล็อกและเทคนิคการสรุปความเพื่อพัฒนาพฤติกรรมความตั้งใจเรียนของนักศึกษาแวอัสรี แวมายิ; มัรยานี ยามาตีมุ; ยามีละห์ มะสะแต; พารีดะห์ มาหะมะ; ณฤดี เนตรโสภา
2560-04ศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะเศษผักในตลาดสดเทศบาลนครยะลาซันวานี จิใจ; ฟาตีเม๊าะ ลาดิสง; ไซนะ มูเล็ง
2560-04ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และเรณูวิทยาของต้นจันทน์กะพ้อ (Vatica diospyroides Symington) เพื่อประเมินศักยภาพในการขยายพันธุ์และการคัดเลือกพันธุกรรมที่ดี (ระยะที่ 1)ฟิตตรี แวดือรามัน; สุมาลี จันทะวงศ์; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; ลักขณา รักขพันธ์
2560-04อัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตแผ่นฟางอัดจากเส้นใยฟางข้าวไมมูน อินตัน; มัรณี เล็ง; อาฟีซา คามิ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; ดาริกา จาเอาะ
2560-04ระบบบันทึกการสอนของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลายุสรอ อายะมะโซ; อันตีนะ เลเซ็งบลูกา; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; อัจฉราพร ยกขุน
2560-04พฤติกรรมการเกี้ยวพาราสีและการวางไข่ของนกเลิฟเบิร์ด (Agapornis roseicollis) ในกรงเลี้ยงอุสมัน เบ็ญหามะ; นูรีดา บาฮะคีรี; อลภา ทองไชย; วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์
2560-04ผลของการใช้ปุ๋ยคอกหมักและไม่หมักต่อผลผลิตของคะน้าและสมบัติบางประการของดินอาดีล๊ะ นากอ; นูไรฮาน บาเหะ; อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์
2560-04ปริมาณโลหะหนักในอาหารที่จําหน่ายในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีสูไวบ๊ะ ดาโอ๊ะ; ประยูร ดำรงรักษ์
2560-04การหาสภาวะที่เหมาะสมของการผลิตข้าวหมากและการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค (Staphylococcus aureus, Escherichia coli และ Bacillus sp.)นุรอัยนี หะยียูโซะ; จารียา อะจิ; สุปราณี เจะหะ
2560-04การสํารวจทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคเนื้อแกะในเขตเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลาฮาลีเมาะ เจะกา; ฮาฟี บูละ; ดาวุด โต๊ะหลง; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; บูคอรี มะตูแก
2560-04การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการปนเปื้อนของโลหะหนัก (ตะกั่ว แคดเมียม ทองแดง และเหล็ก) ในน้ําบูดูจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทยอาไอเสาะ มามะ; มารีย๊ะ เจ๊ะหลง; อรวรรณ ทิพย์มณี
2560-04การรักษาสภาพน้ำยางด้วยน้ําขี้เถ้าและการจับตัวของน้ํายางด้วยน้ํามะพร้าวหมักไมซาตุลอักมาล ท่าดะ; อรวรรณ ทิพย์มณี; อาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน
2560-04การพัฒนาถ่านอัดแท่งจากผักตบชวาอามานี สามะ; นูรซีลา เล๊ะนุ; โรสลีนา จาราแว
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 29