Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-9 of 9 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561-01-17นักศึกษาฟิสิกส์คว้า 2 รางวัล ในงาน "ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 61”อัสมะ หะยีบากา; นิฮาลีเมาะห์ ยูโซะ; นูรมา ดือแป; รุสมีนา ดอเลาะ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว
2561-02-12บุคลากรคณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561อารีนา มะลี; กาตีณี กะดะแซ; ศศิธร พังสุบรรณ; ฮาซัน ดอปอ; พาตีเราะ กูแวะ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; ฟิรดาว เลาะ; สุภา ยธิกุล; ลิลลา อดุลยศาสน์; Nuda Ritthidate; อรวรรณ ทิพย์มณี; มะซูรี เจ๊ะเด็ง; อุบล ตันสม; อัซมะ มะเกะ; รูไฟดา ซาซู; ดาริกา จาเอาะ; ฟิตรี โตะกือจิ; โซฟียา เปาะจิ; อัสมะ มะเร๊ะ; มูนีเร๊าะ ผดุง; นิฮาลีเมาะห์ ยูโซะ; อัสมะ หะยีบากา; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; มาดีฮาห์ โต๊ะตาหยง; มนทกานต์ พิมเสน
2561-06-21นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์คว้า 2 รางวัล ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4อานีสะ หะยีดือราแม; วันอานีตา ฮะซา; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; ปาวีณา ดุลยเสรี; สมกรณ์ ชัยวรากรณ์; ณาซูลา มะนา; นูรีฮัน เปาะอีแตเยะ
2561-02-14บุคลากรคณะวิทย์ฯ คว้า 3 รางวัลวันราชภัฏ 61สุภา ยธิกุล; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; แวอัสรี แวมายิ
2561-09-09นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันนำเสนอไอเดียการแก้ปัญหานาร้างฟารีดา ทาเฮ; รอยฮาน แวนาแว; ฮาสานี โตะกูตือเงาะ; กัรตีนี ยาโงะ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว
2561-02-11สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันเหลือทิ้งตอฮีเราะห์ สะแต; นาซอฟะห์ ตูแวกาจิ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว
2561-02-11การทดสอบมาตรฐานการเสื่อมอายุและความแข็งแรงของถุงมือยางโดยการเปรียบเทียบวิธีการบ่ม ด้วยตู้อบทดสอบเร่งสภาวะอายุของชิ้นงานและตู้อบลมร้อนรุสมีนา ดอเลาะ; นุรมา ตือแป; พรพจน์ หนูทอง; อดุลย์สมาน สุขแก้ว
2561-02-11สภาวะที่เหมาะสมในการศึกษากระบวนการผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกสับปะรดผสมยางล้อรถเหลือทิ้งซาลีนา สาแม็ง; นูรอาซีลา สะเต๊าะ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว
2561-06-21ผลของระดับฟ้าทะลายโจรในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของนกกระทาญี่ปุ่นนูรฮาซมะห์ แฉและ; สูไวบะห์ ลางิ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; บุคอรี มะตูแก