Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-2 of 2 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561-02-12บุคลากรคณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561อารีนา มะลี; กาตีณี กะดะแซ; ศศิธร พังสุบรรณ; ฮาซัน ดอปอ; พาตีเราะ กูแวะ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; ฟิรดาว เลาะ; สุภา ยธิกุล; ลิลลา อดุลยศาสน์; Nuda Ritthidate; อรวรรณ ทิพย์มณี; มะซูรี เจ๊ะเด็ง; อุบล ตันสม; อัซมะ มะเกะ; รูไฟดา ซาซู; ดาริกา จาเอาะ; ฟิตรี โตะกือจิ; โซฟียา เปาะจิ; อัสมะ มะเร๊ะ; มูนีเร๊าะ ผดุง; นิฮาลีเมาะห์ ยูโซะ; อัสมะ หะยีบากา; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; มาดีฮาห์ โต๊ะตาหยง; มนทกานต์ พิมเสน
2562-02-08อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทย์ฯ คว้ารางวัลในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบูรณาการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”กมลทิพย์ กรรไพเราะ; นาซีลา เส็นติระ; มะซอฮีดี บราเฮง; กัณฐิกา ฉายศรี; นาซอพ๊ะ สะเอ๊ะ; ปิยศิริ สุนทรนนท์; ลิลลา อดุลยศาสน์; กุลธิดา วาหะ; อุไรวรรณ บัวทอง; นูรฮีดายะห์ มะแอ; ไซนะ มูเล็ง; นฤมล ทองมาก; เมธิยา หมวดฉิม; ซันวานี จิใจ; นาซีเราะห์ แวดอเลาะ; รอฮานีย์ เปาะเยะ; ดาริกา จาเอาะ