Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 321-330 of 473 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2559-02-11นักศึกษาเคมีและคณิตศาสตร์คว้ารางวัลในงานประชุมวันราชภัฏวิชาการ 2559อัฟนาน มอลอ; ไซนุง ระสิมะหะมิ; สารีปะห์ วาเด็ง
2559-04-24อาจารย์คณะวิทย์ฯ รับรางวัลผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 “สร้างสรรค์งานวิจัยจากคลังปัญญาท้องถิ่นสู่สากล”พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์
2561-02-11การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก และการลบเศษส่วน โดยใช้สื่อแท่งทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากในการจัดการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรียะลา จังหวัดยะลาฟิรดาว เลาะ; สุภา ยธิกุล; ลิลลา อดุลยศาสน์
2559-02-14บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร รับรางวัลดีเด่น วันราชภัฏ 59 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาพิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; อรุณี ม่วงแก้วงาม; ไสศรี กูโน; ยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง
2561-02-11การพัฒนาหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการใช้โซเชียลมีเดีย สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาฟิตรี โตะกือจิ; โซฟียา เปาะจิ; อัสมะ มะเร๊ะ; มูนีเร๊าะ ผดุง
2558-02-14บุคลากรคณะวิทย์ฯ รับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี วันราชภัฏ 58 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประยูร ดำรงรักษ์; ลักขณา รักขพันธ์; อาริฟ อุเซ็ง
2557-09-29นักศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมรับรางวัลโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2557 ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.)/อุดมศึกษาฟาอีซะ เจ๊ะนุ๊; มูฮัมมะ สะแปอิง; อิสมะแอ แวเต๊ะ; อัลวานีย์ เซะบารู; ฮามีลา ดอเล๊าะ; ฟาติน แดวอสนุง; ซัยฟูเลาะ สาแมหาดี; วันคอรียะห์ สิเดะ; นูรีฮัน เจ๊ะยอ
2558-02-12นักศึกษาฟิสิกส์และจุลชีววิทยาคว้ารางวัลในงานวันราชภัฏวิชาการ 2558อาซียะห์ ระแว้ง; รอฮีมะห์ มอลอ; ยุสรี ดอเลาะเซ็ง; อาซียะ แมแล; ซูไฮลา มะเร๊ะ
2558-03-09อาจารย์สาขาชีววิทยารับรางวัลโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3อิสมะแอ เจ๊ะหลง; อลภา ทองไชย; มูฮําหมัดตายุดิน บาฮะคีรี
2559-10-19บันทึกความเข้าใจโครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตให้มีมาตรฐานวิชาชีพครู ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรกับคณะครุศาสตร์-