Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 311-320 of 419 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชน ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลาปรีชา กระจ่างลิขิต
2557-09-14คุณภาพนํ้าของน้ำบ่อตื้นในหมู่บ้านอูแบ ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลานุรฮายาตี มานิ๊
2561-02-11ศึกษาการประยุกต์ใช้เทคนิคเครื่องหมายDNAในการวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรปาล์มน้ำมันปลูกในพื้นที่อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีรอกีเยาะ เจ๊ะหลง; ปรียา แก้วอ่อน; จารุ นิคม
2561-02-11การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง วิธีการดูแลและรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ฮามีดะห์ เซ็งยี่; อุลฟัต วานิ; รุสนี กาแมแล; จันทนา มีชัยชนะ
2561-02-11การศึกษาเรณูวิทยาของพืชและเรณูบนเสื้อเพื่อสนับสนุนหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์: กรณีศึกษาพื้นที่ศึกษาถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4071 (สายยะลา-ทุ่งยางแดง)มาดีฮาห์ โต๊ะตาหยง; มนทกานต์ พิมเสน; อิสมะแอ เจ๊ะหลง
2561-02-11การพัฒนาหนังสือวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรื่อง เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดยามีละห์ มะสะแต; มัรยานี ยามาตีมุ; ณฤดี เนตรโสภา
2561-02-11การพิสูจน์เอกลักษณ์ฟีโบนักชีโดยปราศจากคำอธิบายด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป GSPสาธินี วารีศรี
2561-02-11จุลพยาธิวิทยาของตับและเหงือกในปลาสีกุนบั้ง (Atule mate) ในอ่าวปัตตานี จังหวัดปัตตานีไรมี กูแบรีมา; อลภา ทองไชย
2561-02-11การศึกษาเรณูในถ้วยเก็บเรณูของชันโรงอัสมานี ล่ามัน; มนทกานต์ พิมเสน; อิสมะแอ เจ๊ะหลง
2559-05-14คณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลในการนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายวิจัยสังคมระดับปริญญาตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อาตีเราะห์ เจะมาซอ; คอลาณี มาโซ๊ะ; รุสลัน ดือเระ; สุภา ยธิกุล; อีสรามีน เวาะแม; กุลธิดา วาหะ; สัลวา อาแวบือซา; สารีปะห์ วาเด็ง; สุรดา สุรพงษ์; นัสมีย์ แวดาโอะ; มูนีเราะห์ สูนาอาเล๊าะ; อาฟีซา กอมิง; ฮุสนา อาลี; ไซนุง ระสิมะหะมิ; ลิลลา อดุลยศาสน์; ฮัมดี เซ็ง; รอฮานี มิ; นูรีซัน เดง; ฟาดีลา กะนาเปะ; รอฮานา สาแม็ง; ทัศนีย์ ซาเลง; สารีนา สาและ; อัชมาน อาแด; ประยูร ดำรงรักษ์; นูรซีลา เละนุ๊; นูรีย๊ะ เลาะแม; อามานี สามะ; โรสลีนา จาราแว