Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 308 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2560-04การปรับปรุงสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุอิเล็กโทรสทริกทิฟอิลาสโตเมอร์จากยางธรรมชาติ/กราฟีนคอมโพสิตอัซมะ มะเกะ; รูไฟดา ซาซู; ไมมูน อินตัน; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; ดาริกา จาเอาะ
2560-04การสํารวจทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคเนื้อแกะในเขตเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลาฮาลีเมาะ เจะกา; ฮาฟี บูละ; ดาวุด โต๊ะหลง; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; บูคอรี มะตูแก
2560-04การพัฒนาตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์-ลมร้อนสําหรับการทำแห้งกล้วยนาฟีละห์ กาแม; อามีเนาะห์ ดือราซอ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; สมกรณ์ ชัยวรากรณ์; สุนิตย์ โรจนสุวรรณ
2560-04ระบบการจัดหางานลุกมาน เจะโด; ฟาตีฮี สือแม; แพรวศรี เดิมราช; อัจฉราพร ยกขุน; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์
2560-04คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านในเขตตําบลบาราเฮาะ อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี และความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้น้ำเกี่ยวกับคุณภาพน้ำและการใช้ประโยชน์ฟาไอซะห์ ดาวโรจน์; วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล; นิธิ พลไชย
2560-04ปริมาณความร้อนเบื้องต้นของไบโอดีเซลจากหลายชนิดน้ำมันอัชมาน อาแด; รอยฮัน เจ๊ะโซะ
2560-04การศึกษาอัตราส่วนระหว่างกลูโคสไซรัปและน้ำตาลสําหรับผลิตภัณฑ์น้ำดาหลาเข้มข้นกมลทิพย์ กรรไพเราะ; ซุไรดา มะ; อับลา โต๊ะลู
2559-12-15ความลึกเชิงแสงของฝุ่นละอองในบรรยากาศที่ภาคใต้ของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียสุนิตย์ โรจนสุวรรณ; รุสมาดี สะบูดิง
2560-04การหาสภาวะที่เหมาะสมของการผลิตข้าวหมากและการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค (Staphylococcus aureus, Escherichia coli และ Bacillus sp.)นุรอัยนี หะยียูโซะ; จารียา อะจิ; สุปราณี เจะหะ
2560-04การปนเปื้อนของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในอาหารทะเลสดที่วางจําหน่ายในเขตเทศบาลนครยะลาและอําเภอเมืองปัตตานีอิสมีย์ ปูตะ; ซามีลา ดูมีแด; พูรกอนนี สาและ; ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ; คอสียาห์ สะลี; นุรอัยนี หะยียูโซะ; อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี