Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 291-300 of 390 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2555-12-27อาจารย์หลักสูตรเคมีรับโล่รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ”เฉลิมยศ อุทยารัตน์
2555-12-19คณบดีคณะวิทย์ฯ รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร “บุคคลตัวอย่างแห่งปี" ประจำปี 2555 สาขาบริหารการศึกษาวิชิต เรืองแป้น
2556-04-22คณบดีคณะวิทย์ฯ รับมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านการบริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาวิชิต เรืองแป้น
2555-04-10นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปคว้ารางวัลในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554มูฮำหมัดนูร ยูนิ; อิสมาแอล เจ๊ะเต๊ะ; รอมซี มาหะ; ลุตฟี สือนิ; ราฮูนี ดีตรีเพชร; เพ็ญแข วานิ; ซุลยาณี ราแดง; อีลีหย๊ะ สนิโซ; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ; ฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล
2556-02-23นักศึกษาคณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลในเวทีนำเสนอผลงานวิชาการวิจัยนักศึกษา ประจำปี 2555โพซี วาจิ; ซูฮายา หะยีหามะ; นูรีนา มะมิง; นูรีซัน สะยาดะ; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ; รุสลี สามะลาแล; อุสมาน กาเดาะ; อีลีหย๊ะ สนิโซ; นูซาอาด๊ะ มะยิ; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; ศิริชัย นามบุรี; วันชนะ พรหมทอง
2556-02-22สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี PDCAมูฮำมัดคอยรี หะยีบากา; ฟิตเราะห์ หะยีบารอเฮง; สุพรรณี เจ๊ะซู; นัสรู ตือง๊ะ; ศิริชัย นามบุรี; ธีรกานต์ ชาญณรงค์; รุสนี กาแมแล; นิลดา เจะแว
2555-02-14บุคลากรคณะวิทย์ฯ รับรางวัลบุคลากรตัวอย่างแห่งปี วันราชภัฏ 55จริยา สุขจันทรา; วิโรจน์ แอสะมะเก็ม; สือกรี เต๊ะ; อับดุลเลาะ กาโฮง; พารินด๊ะ หมัดแมเราะ; ทัศนี สุหลง; ซีตีมารีแย มะเด็ง
2555-03-04นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์คว้า 2 รางวัล โครงการ Project Contest ครั้งที่ 2อาดือนันท์ ยูโซะ; ซูฮัยมีน ดอเลาะอาลี; จันทนา มีชัยชนะ; สัครินทร์ นากอหม๊ะ; มุสตอพา ยูซบเซียม; อิสมาแอ ล่าเตะเกะ
2556-02-14บุคลากรคณะวิทย์ฯ รับรางวัลบุคลากรตัวอย่างแห่งปี วันราชภัฏ 56สุพรรณวดี ประสงค์; อีลีหย๊ะ สนิโซ; รุสนี กาแมแล
2555-08-08อาจารย์คณะวิทย์ฯ รับรางวัลดีเด่นในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 1อีลีหย๊ะ สนิโซ; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ