Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 261-270 of 419 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2562-06-20อาจารย์คณะวิทย์ฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ “THE PERF YRU 2018” สายวิชาการศิริชัย นามบุรี
2556-03-06นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คว้ารางวัลในโครงการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 ของสถาบันอุดมศึกษาอันวา หะยีบากา; อิบรอเฮง จารง; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ; โพซี วาจิ; ซูฮายา หะยีหามะ; รอซาลี กายอ; วันซามัน มุซายี; รุสลี สามะลาแล; อุสมาน กาเดาะ; กัสมีรา กูโน; อีลีหย๊ะ สนิโซ; ซุลกิพลี กาซอ; มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา; ซากียะห์ โต๊ะโด; ฟาดีละห์ อูมา; อสุรินทร์ มะเด็ง; นัสรู ตือง๊ะ; มารียานี แมแลแมง; สมกรณ์ ชัยวรากรณ์
2555-11-29นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์รับ 5 รางวัล การประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ดีเด่นจังหวัดยะลา ประจำปี 2555พารีดา ดีเย๊าะ; ฮารตีนี เจะลี; ธนากร ปามุทา; จันทนา มีชัยชนะ; มูฮัมหมัดฮุสนี หะยียูโซะ; นาซีบ๊ะ มานิ; ฮุสณา ตาเยะ; ศิริชัย นามบุรี; สูฮัยลา บินสะมะแอ; นิลดา เจะแว; อารีพะ ดอกอ; สีตีรอฮานี คามิส; อัรฟาน มะดือราแม; ปทิตตา ดิษฐโส; รุสนี กาแมแล
2556-08-19นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจอาหารฮาลาลกำมีซี ยะปา; อรุณี สูเลาะ; มัยมูนะห์ แวหะยี; ฟารีดา สาและเล๊าะ; สุฮัยลา บาเหะ
2556-08-19อาจารย์หลักสูตรฟิสิกส์รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 “รวมพลังสร้างสรรค์งานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทย”อาบีดีน ดะแซสาเมาะ
2555-09-07นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการโรงเรียนทำหนังวัฒนธรรมปทิตตา ดิษฐโส; นูรี ยะดิง; รอยฮาน สาและ; เจ๊ะซูไฮมี แซมา; อัรฟาน มะดือราแว; ซารีม๊ะ หะยี; ศิริชัย นามบุรี; มารีย่า มุงยีปิ
2556-03-14นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คว้ารางวัลในการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิตวันซามัน มุซายี; รอซาลี กายอ
2555-12-27อาจารย์หลักสูตรเคมีรับโล่รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ”เฉลิมยศ อุทยารัตน์
2555-12-19คณบดีคณะวิทย์ฯ รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร “บุคคลตัวอย่างแห่งปี" ประจำปี 2555 สาขาบริหารการศึกษาวิชิต เรืองแป้น
2556-04-22คณบดีคณะวิทย์ฯ รับมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านการบริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาวิชิต เรืองแป้น