Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 241-250 of 363 (Search time: 0.007 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2559-08-18วีดิทัศน์เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559-
2561-08-18วิดีทัศน์เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561-
2559-04-26การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความวิตกกังวลในการสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครูคณิตศาสตร์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ลิลลา อดุลยศาสน์; ภัทรพิชชา แก้วสีขาว
2560-10-18การศึกษาตัวทําละลายต่อการสกัดสารในเปลือกลูกหยีที่มีผลต่อการยับยั้ง Escherichia coliสุนีย์ แวมะ; อาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน; สารีนา สาและ
2560-10-18ปริมาณฝนในอําเภอของจังหวัดเชียงใหม่ สําหรับภาคเหนือ โดยใช้ข้อมูลภาคพื้นดินสมกรณ์ ชัยวรากรณ์; รุสมาดี สะบูดิง
2559-04-26ระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาพิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; ไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร; รัตนาภรณ์ ศรีหาพล; วันชนะ พรหมทอง; สุลัยมาน เภอโส๊ะ; รอปีมิง แมะเราะ
2559-04-26ความหลากหลายของไลเคนในพื้นที่หุบเขาลําพญา ตําบลลําพะยา อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลามูฮําหมัดตายุดิน บาฮะคีรี; ประยูร ดํารงรักษ์; ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย; พาตีเมาะ อาแยกาจิ; ซูไบดี โตะโมะ; นัสรี มะแน
2559-04-26ความหลากหลายของพืชวงศ์บุกบอนในเส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลําพญา จังหวัดยะลาพาตีเมาะ อาแยกาจิ; ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย; มูฮําหมัดตายุดิน บาฮะคีรี; ซูไบดี โตะโมะ; นัสรี มะแน
2559-04-26การปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งของโรงงานแปรรูปน้ำยางด้วยเถ้าจากโรงงานไฟฟ้าชีวมวลเพื่อผลิตแก๊สชีวภาพประยูร ดํารงรักษ์; ซุปียานี นาแว
2559-04-26ผลของการปรับปรุงดินด้วยถ่านชีวภาพและถ่านธรรมดาต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดฝักอ่อนอิสริยาภรณ์ ดํารงรักษ์; มะรูดิง มูซอ; อาซูวัณ เบ็ญมะ